Kiểm kê đất đai

Kiểm kê đất đai là quy định được ghi nhận trong pháp luật đất đai. Trong cuộc sống hằng ngày thì đất đai đóng vai trò hết sức quan trọng, là sản phẩm của tự nhiên, có trước lao động và cùng với quá trình lịch sử phát triển kinh tế-xã hội, quyết định cho sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Đất đai tham gia vào tất cả các hoạt động của đời sống kinh tế, xã hội, nó là địa điểm, là cơ sở của các thành phố, làng mạc các công trình công nghiệp, giao thông và các công trình thuỷ lợi. Chính vì vậy, nhằm tránh việc sử dụng đất không có kế hoạch dẫn tới thất thoát, không tận dụng hết nguồn tài nguyên quý giá này thì bắt buộc chúng ta phải thực hiện kiểm kê đầy đủ. Điều này giúp đánh giá, nhìn nhận một cách tổng quát về tình hình, diện tích của mỗi loại đất từ đó đưa ra kế hoạch sử dụng một cách tiết kiệm, hiệu quả cao hơn.

Kiểm kê đất đai thay đổi như thế nào:
Kiểm kê đất đai là Việc Nhà nước tổ chức điều tra, tổng hợp, đánh giá trên hồ sơ địa chính và trên thực địa về hiện trạng sử dụng đất tại thời điểm kiểm kê và tình hình biến động đất đai giữa hai lần kiểm kê. ...

Căn cứ theo quy định tại Khoản 22 Điều 4 Luật đất đai 2003 thì kiểm kê đất đai được định nghĩa như sau: Kiểm kê đất đai là việc Nhà nước tổng hợp, đánh giá trên hồ sơ địa chính và trên thực địa về hiện trạng sử dụng đất tại thời điểm kiểm kê và tình hình biến động đất đai giữa hai lần kiểm kê. Ngoài ra, tại Khoản 21 Điều này cũng có quy định về khái niệm thống kê đất đai như sau: Thống kê đất đai là ...