Ký cược

Ký cược là một trong những biện pháp đảm bảo dân sự thường xuyên được sử dụng trong các giao dịch hàng ngày, liên quan đến bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và được ghi nhận lần đầu tiên tại Bộ luật dân sự 1995. Theo đó, khi thực hiện các giao dịch để đảm bảo lòng tin giữa các bên thì bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bằng việc ký cược là một thức được sử dụng rộng rãi bởi thủ tục đơn giản, không phức tạp giống như một số biện pháp khác. Đặc biệt là trong hoạt động cho thuê tài sản thì ký cược như là cầu nối để giúp bên thuê và bên cho thuê có thể tiến hành giao dịch với nhau, việc ký cược đảm bảo bên thuê sẽ thực hiện đầy đủ đúng nghĩa vụ của mình như đã thỏa thuận và nếu có vi phạm thì bên cho thuê có quyền xử lý tài sản đem ký cược. Trong quá trình thực hiện, bên ký và nhận ký cược sẽ có những quyền lợi và nghĩa vụ nhất định để bảo đảm quá trình giao dịch diễn ra bình đẳng, hạn chế tranh chấp phát sinh.

Ký cược thay đổi như thế nào:
Theo quy định tại Điều 329 Bộ luật dân sự 2015 thì khái niệm ký cược được quy định cụ thể như sau: - Ký cược là việc bên thuê tài sản là động sản giao cho bên cho thuê một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản ký cược) trong một thời hạn để bảo đảm việc trả lại tài sản thuê. - Trường hợp tài sản thuê được trả lại thì bên thuê được nhận lại ...

Tại Điều 359 Bộ Luật dân sự quy định như sau: 1. Ký cược là việc bên thuê tài sản là động sản giao cho bên cho thuê một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi là tài sản ký cược) trong một thời gian để bảo đảm việc trả lại tài sản cho thuê. 2. Trong trường hợp tài sản thuê được trả lại thì bên thuê được nhận lại tài sản ký cược sau khi trừ tiền thuê, ...

Khái niệm ký cược theo Bộ luật dân sự 1995 quy định tại Điều 364, theo đó: 1- Ký cược là việc bên thuê tài sản là động sản giao cho bên cho thuê một khoản tiền hoặc kim khí quí, đá quí hoặc các vật có giá trị khác (gọi là tài sản ký cược) trong một thời hạn để bảo đảm việc trả lại tài sản thuê. 2- Trong trường hợp tài sản thuê được trả lại , thì bên thuê được nhận lại tài sản ký cược, sau khi ...