Mục đích chi ngân sách nhà nước cho khoa học và công nghệ

Mục đích chi ngân sách nhà nước cho khoa học và công nghệ lần đầu tiên được quy định tại Khoản 3 Điều 37 Luật Khoa học và Công nghệ 2000 và nội dung này tiếp tục được sửa đổi bổ sung qua các Luật Khoa học và Công nghệ sau này.

Đảng và Nhà nước luôn coi khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực phát triển kinh tế - xã hội, nền tảng và nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. Điều này đã được thể hiện rõ trong Nghị quyết Đảng, Luật Khoa học và công nghệ năm và Chiến lược Phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam qua từng giai đoạn.

Với chủ trương đó, đầu tư cho lĩnh vực khoa học và công nghệ luôn nhận được sự ưu tiên từ ngân sách nhà nước. Đây là nguồn đầu tư chủ yếu, cơ bản cho hoạt động nghiên cứu khoa học; góp phần quan trọng vào quá trình thúc đẩy phát triển đào đạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ.

Mục đích chi ngân sách nhà nước cho khoa học và công nghệ thay đổi như thế nào:
Theo quy định tại Điều 50 Luật khoa học và công nghệ năm 2013 thì mục đích chi ngân sách nhà nước cho hoạt động khoa học và công nghệ được quy định cụ thể như sau: - Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ ưu tiên, trọng điểm, nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp phục vụ lợi ích chung của xã hội; chú trọng nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ. - Duy trì và phát triển năng ...

Mục đích chi ngân sách nhà nước cho khoa học và công nghệ được quy định tại Khoản 3 Điều 37 Luật Khoa học và Công nghệ 2000, theo đó: Ngân sách nhà nước đầu tư cho khoa học và công nghệ được sử dụng vào các mục đích sau: - Thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ ưu tiên, trọng điểm, nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ lợi ích chung của xã hội; - Thực hiện nghiên cứu cơ bản có định hướng trong các ...