Nghỉ trong giờ làm việc

Nghỉ trong giờ làm việc là một trong những nội dung trọng tâm liên quan đến chế định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi trong pháp luật lao động và được ghi nhận lần đầu tiên tại Bộ luật lao động 1994. Theo đó, để đảm bảo cho quá trình thực hiện công việc trong hợp đồng lao động diễn ra hiệu quả, năng suất công việc đạt tối đa, nhà làm luật đưa ra quy định về chế độ nghỉ ngơi của người lao động. Cùng với các hình thức nghỉ như nghỉ hằng tuần, nghỉ phép, nghỉ lễ, tết trong năm thì nghỉ trong giờ làm việc cũng đóng vị trí, vai trò hết sức quan trọng đối với việc thỏa thuận giao kết và thực hiện hợp đồng lao động giữa các bên. Trên thực tế, việc đưa ra quy định này nhằm đảm bảo cho người làm việc có thời gian nghỉ ngơi hợp lý, khôi phục lại thể chất và tinh thần làm việc sau một khoảng thời gian liên tục lao động, vừa đảm bảo năng suất lao động luôn được nâng cao.

Nghỉ trong giờ làm việc thay đổi như thế nào:
Theo Bộ Luật lao động 2012quy định: 1.Người lao động làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật này được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút, tính vào thời gian làm việc. 2. Trường hợp làm việc ban đêm thì người lao động được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút, tính vào thời gian làm việc. 3. Ngoài thời gian nghỉ giữa giờ quy định tại khoản 1 và khảo 2 Điều này, người sử dụng lao động quy định ...

Nghỉ giữa giờ làm việc được quy định tại Bộ luật Lao động 1994 35-L/CTN, theo đó: 1- Người lao động làm việc 8 giờ liên tục thì được nghỉ ít nhất nửa giờ, tính vào giờ làm việc. 2- Người làm ca đêm được nghỉ giữa ca ít nhất 45 phút, tính vào giờ làm việc. 3- Người lao động làm việc theo ca được nghỉ ít nhất 12 giờ trước khi chuyển sang ca khác. Trên đây là tư vấn về nghỉ giữa giờ làm việc theo Bộ luật lao động 1994. ...