Nghĩa vụ của bên cho mượn tài sản

Nghĩa vụ của bên cho mượn tài sản là quy định liên quan đến hợp đồng mượn tài sản được ghi nhận lần đầu tiên tại Bộ luật dân sự 1995.

Bản chất của hợp đồng mượn tài sản chính là sự thỏa hiệp giữa các ý chí, tức là có sự ưng thuận giữa các bên với nhau, cùng nhau đưa ra các điều khoản, tự do quy định nội dung hợp đồng, tự do xác định phạm vi quyền và nghĩa vụ của các bên. Mặc dù đây là hợp đồng không có tính chất đền bù giống như các hình thức khác vì vậy bên cho mượn tài sản cũng sẽ có một số nghĩa vụ nhất định nhằm bảo đảm quá trình sử dụng, khai thác công năng và tính năng tài sản của bên mượn tài sản một cách thuận lợi.

Quy định nêu trên nhằm tạo ra sự bình đẳng trong quan hệ mượn tài sản đồng thời làm đối xứng giữa quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng.

Nghĩa vụ của bên cho mượn tài sản thay đổi như thế nào:
Theo quy định hiện hành tại Bộ luật dân sự 2015 thì nghĩa vụ của bên cho mượn tài sản được quy định như sau: - Cung cấp thông tin cần thiết về việc sử dụng tài sản và khuyết tật của tài sản, nếu có. - Thanh toán cho bên mượn chi phí sửa chữa, chi phí làm tăng giá trị tài sản, nếu có thỏa thuận. - Bồi thường thiệt hại cho bên mượn nếu biết tài sản có khuyết tật mà không báo cho bên mượn biết dẫn đến gây ...

Hợp đồng mượn tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho mượn giao tài sản cho bên mượn để sử dụng trong một thời hạn mà không phải trả tiền, còn bên mượn phải trả lại tài sản đó khi hết thời hạn cho mượn hoặc mục đích mượn đã đạt được. Điều 516, 517 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định quyền và nghĩa vụ của bên cho mượn tài sản như sau: Về quyền: - Đòi lại tài sản ngay sau khi bên mượn đạt ...

Nghĩa vụ của bên cho mượn tài sản được quy định tại Điều 519 Bộ luật dân sự 1995, theo đó: Bên cho mượn tài sản có các nghĩa vụ sau đây: 1- Cung cấp thông tin cần thiết về việc sử dụng tài sản và khuyết tật của tài sản, nếu có; 2- Thanh toán cho bên mượn chi phí sửa chữa, chi phí làm tăng giá trị tài sản, nếu có thoả thuận; 3- Bồi thường thiệt hại cho bên mượn, nếu biết tài sản có khuyết tật mà không báo cho ...

Bên cho mượn tài sản