Nghĩa vụ của bên cho thuê quyền sử dụng đất

Nghĩa vụ của bên cho thuê quyền sử dụng đất lần đầu tiên được ghi nhận tại Luật Kinh doanh bất động sản 2006 và nội dung này tiếp tục được sửa đổi, bổ sung qua các Luật Kinh doanh bất động sản sau này nhằm hoàn thiện pháp luật quốc gia và hội nhập kinh tế quốc tế.

Việc cho thuê quyền sử dụng đất là một trong những quyền của người sử dụng đất được Nhà nước công nhận. Do quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là loại tài sản đặc biệt, có giá trị lớn, nên pháp luật Việt Nam quy định cụ thể về những vấn đề phát sinh liên quan đến hợp đồng thuê tài sản này.

Cho thuê quyền sử dụng đất là một trong những hình thức kinh doanh bất động sản, bên cạnh quyền thì Luật Kinh doanh bất động sản đã quy định nghĩa vụ của bên cho thuê quyền sử dụng đất. Khi tham gia các giao dịch liên quan đến kinh doanh bất động sản, bên cho thuê quyền sử dụng đất cần hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của mình để hạn chế rủi ro, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh bất động sản lành mạnh.

Nghĩa vụ của bên cho thuê quyền sử dụng đất thay đổi như thế nào:
Nghĩa vụ của bên cho thuê quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 43 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, theo đó: 1. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về quyền sử dụng đất và chịu trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp. 2. Chuyển giao đất cho bên thuê đủ diện tích, đúng vị trí và tình trạng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng. 3. Đăng ký việc cho thuê quyền sử dụng đất. 4. Kiểm tra, nhắc nhở bên thuê bảo vệ, giữ ...

Trước ngày 01/7/2015, nghĩa vụ của bên cho thuê quyền sử dụng đất được quy định tại Khoản 2 Điều 42 Luật kinh doanh bất động sản 2006 với nội dung như sau: - Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về quyền sử dụng đất và chịu trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp; - Giao đất cho bên thuê theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng; - Kiểm tra, yêu cầu bên thuê bảo vệ, giữ gìn đất và sử dụng đất đúng mục đích; - Bồi thường thiệt ...