Nghĩa vụ của bên cho vay

Nghĩa vụ của bên cho vay là quy định liên quan đến hợp đồng vay tài sản được ghi nhận lần đầu tiên tại Bộ luật dân sự 1995, trước đây Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế năm 1989 do Hội đồng Nhà nước ban hành không quy định vấn đề nêu trên. Bản chất của hợp đồng vay tài sản chính là sự thỏa hiệp ý chí giữa các bên, cùng nhau đưa ra các điều khoản, tự do quy định nội dung hợp đồng, tự do xác định phạm vi quyền và nghĩa vụ của các bên. Hợp đồng này mang tính chất song vụ, do đó bên cho vay mặc dù họ là người giao tiền, tài sản cho bên vay nhưng vẫn phải có một số nghĩa vụ nhất định, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bên vay theo quy định.

Nghĩa vụ của bên cho vay thay đổi như thế nào:
Theo quy định hiện hành tại Bộ luật dân sự 2015 thì nghĩa vụ của bên cho vay tài sản được quy định như sau: - Giao tài sản cho bên vay đầy đủ, đúng chất lượng, số lượng vào thời điểm và địa điểm đã thỏa thuận. - Bồi thường thiệt hại cho bên vay, nếu bên cho vay biết tài sản không bảo đảm chất lượng mà không báo cho bên vay biết, trừ trường hợp bên vay biết mà vẫn nhận tài sản đó. - Không được yêu cầu bên ...

Nghĩa vụ của bên cho vay được quy định tại Bộ luật Dân sự 2005 33/2005/QH11, theo đó: Bên cho vay có các nghĩa vụ sau đây: 1. Giao tài sản cho bên vay đầy đủ, đúng chất lượng, số lượng vào thời điểm và địa điểm đã thoả thuận; 2. Bồi thường thiệt hại cho bên vay, nếu bên cho vay biết tài sản không bảo đảm chất lượng mà không báo cho bên vay biết, trừ trường hợp bên vay biết mà vẫn nhận tài sản đó; 3. Không được yêu cầu ...

Nghĩa vụ của bên cho vay được quy định tại Bộ luật Dân sự 1995 44-L/CTN, theo đó: Bên cho vay có các nghĩa vụ sau đây: 1- Giao tài sản cho bên vay đầy đủ, đúng chất lượng vào thời điểm và tại địa điểm đã thoả thuận; 2- Bồi thường thiệt hại cho bên vay, nếu bên cho vay biết tài sản không bảo đảm chất lượng mà không báo cho bên vay biết, trừ trường hợp bên vay biết mà vẫn nhận tài sản đó; 3- Không được yêu cầu bên ...