Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ

Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ là quy định liên quan đến hợp đồng dịch vụ được ghi nhận lần đầu tiên tại Bộ luật dân sự 1995. Bản chất của hợp đồng dịch vụ chính là sự thỏa hiệp giữa ý chí các bên, cùng nhau đưa ra các điều khoản, tự do quy định nội dung hợp đồng, tự do xác định phạm vi quyền và nghĩa vụ của các bên. Theo đó, hợp đồng dịch vụ mang tính chất song vụ nên khi giao kết và thực hiện hợp đồng thì bên cung ứng dịch vụ phải tuân thủ một số nghĩa vụ nhất định nhằm bảo đảm quá trình sử dụng dịch vụ của bên sử dụng được thuận lợi. Quy định này nhằm tạo ra sự bình đẳng trong quan hệ dịch vụ, đồng thời làm đối xứng giữa quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng.

Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ thay đổi như thế nào:
Theo quy định hiện hành tại Bộ luật dân sự 2015 thì nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ được quy định như sau: - Thực hiện công việc đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và thỏa thuận khác. - Không được giao cho người khác thực hiện thay công việc nếu không có sự đồng ý của bên sử dụng dịch vụ. - Bảo quản và phải giao lại cho bên sử dụng dịch vụ tài liệu và phương tiện được giao sau khi hoàn thành công việc. - ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 522 Bộ luật Dân sự 2005, Bên cung ứng dịch vụ có các nghĩa vụ sau đây: 1. Thực hiện công việc đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và các thoả thuận khác; 2. Không được giao cho người khác thực hiện thay công việc, nếu không có sự đồng ý của bên thuê dịch vụ; 3. Bảo quản và phải giao lại cho bên thuê dịch vụ tài liệu và phương tiện được giao sau khi hoàn thành công việc; 4. Báo ngay ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 525 Bộ luật Dân sự 1995, Bên làm dịch vụ có các nghĩa vụ sau đây: 1- Thực hiện công việc đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và các thoả thuận khác; 2- Không được giao người khác làm thay công việc, nếu không có sự đồng ý của bên thuê dịch vụ; 3- Bảo quản và phải giao lại cho bên thuê dịch vụ tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện dịch vụ sau khi hoàn thành công việc; 4- ...