Nghĩa vụ của bên được ủy quyền

Nghĩa vụ của bên được ủy quyền là quy định liên quan đến hợp đồng ủy quyền lần đầu tiên được ghi nhận tại Bộ luật dân sự 1995, trước đây Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế năm 1989 do Hội đồng Nhà nước ban hành có nhắc tới ủy quyền nhưng không quy định vấn đề nêu trên.

Hợp đồng ủy quyền bản chất chính là sự thỏa hiệp giữa ý chí các bên, cùng nhau đưa ra các điều khoản, tự do quy định nội dung hợp đồng, tự do xác định phạm vi quyền và nghĩa vụ của các bên. Tuy nhiên tự do hợp đồng không phải là tự do tuyệt đối mà pháp luật buộc các bên khi giao kết hợp đồng phải tôn trọng đạo đức, trật tự xã hội, trật tự công cộng.

Theo đó, trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng thì bên được ủy quyền sẽ phải thực hiện một số nghĩa vụ nhất định nhằm bảo đảm quá trình thực hiện công việc ủy quyền được diễn ra thuận lợi, không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của bên ủy quyền. Quy định này mang tính đối xứng quyền lợi giữa hai bên và hạn chế tranh chấp phát sinh bởi lẽ hợp đồng nêu trên mang bản chất là song vụ.

Nghĩa vụ của bên được ủy quyền thay đổi như thế nào:
Theo quy định hiện hành tại Bộ luật dân sự 2015 thì nghĩa vụ của bên được ủy quyền được quy định như sau: - Thực hiện công việc theo ủy quyền và báo cho bên ủy quyền về việc thực hiện công việc đó. - Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện ủy quyền về thời hạn, phạm vi ủy quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi ủy quyền. - Bảo quản, giữ gìn tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện việc ủy quyền. - ...

Nghĩa vụ của bên được ủy quyền được quy định tại Bộ luật Dân sự 2005 33/2005/QH11, theo đó: Bên được ủy quyền có các nghĩa vụ sau đây: 1. Thực hiện công việc theo ủy quyền và báo cho bên ủy quyền về việc thực hiện công việc đó; 2. Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện ủy quyền về thời hạn, phạm vi ủy quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi ủy quyền; 3. Bảo quản, giữ gìn tài liệu và phương tiện được giao để thực ...

Nghĩa vụ của bên được ủy quyền được quy định tại Bộ luật Dân sự 1995 44-L/CTN, theo đó: Bên được uỷ quyền có các nghĩa vụ sau đây: 1- Thực hiện công việc theo uỷ quyền và báo cho bên uỷ quyền về việc thực hiện công việc đó; 2- Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện uỷ quyền về thời hạn, phạm vi uỷ quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi uỷ quyền; 3- Bảo quản, giữ gìn tài liệu và phương tiện được giao để thực ...