Nghĩa vụ của bên giữ tài sản

Nghĩa vụ của bên giữ tài sản là quy định liên quan đến hợp đồng gửi giữ tài sản được ghi nhận lần đầu tiên tại Bộ luật dân sự 1995. Hợp đồng gửi giữ bản chất chính là sự thỏa hiệp về ý chí giữa các bên, cùng nhau đưa ra các điều khoản, tự do quy định nội dung hợp đồng, tự do xác định phạm vi quyền và nghĩa vụ của các bên. Tuy nhiên tự do hợp đồng không phải là tự do tuyệt đối mà pháp luật buộc các bên khi giao kết hợp đồng phải tôn trọng đạo đức, trật tự xã hội, trật tự công cộng. Theo đó, trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng thì bên giữ tài sản sẽ phải thực hiện một số nghĩa vụ nhất định nhằm bảo đảm quá trình gửi giữ được diễn ra thuận lợi, không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của bên gửi tài sản. Quy định này mang tính đối xứng quyền lợi giữa hai bên và hạn chế tranh chấp phát sinh bởi lẽ hợp đồng nêu trên mang bản chất là song vụ.

Nghĩa vụ của bên giữ tài sản thay đổi như thế nào:
Theo quy định hiện hành tại Bộ luật dân sự 2015 thì nghĩa vụ của bên giữ tài sản được quy định như sau: - Bảo quản tài sản theo đúng thỏa thuận, trả lại tài sản cho bên gửi theo đúng tình trạng như khi nhận giữ. - Chỉ được thay đổi cách bảo quản tài sản nếu việc thay đổi là cần thiết nhằm bảo quản tốt hơn tài sản đó, nhưng phải báo ngay cho bên gửi biết về việc thay đổi. - Thông báo kịp thời cho bên gửi ...

Nghĩa vụ của bên giữ tài sản được quy định tại Điều 562 Bộ luật dân sự 2005, theo đó: Bên giữ tài sản có các nghĩa vụ sau đây: 1. Bảo quản tài sản như đã thoả thuận, trả lại tài sản cho bên gửi theo đúng tình trạng như khi nhận giữ; 2. Chỉ được thay đổi cách bảo quản tài sản, nếu việc thay đổi là cần thiết nhằm bảo quản tốt hơn tài sản đó nhưng phải báo ngay cho bên gửi biết về việc thay đổi; 3. Báo kịp ...

Nghĩa vụ của bên giữ tài sản được quy định tại Điều 566 Bộ luật dân sự 1995, theo đó: Bên giữ tài sản có các nghĩa vụ sau đây: 1- Bảo quản tài sản như đã thoả thuận, trả lại tài sản cho bên gửi theo đúng tình trạng như khi nhận giữ; 2- Chỉ được thay đổi cách bảo quản tài sản, nếu việc thay đổi là cần thiết nhằm bảo quản tốt hơn tài sản đó, nhưng phải báo ngay cho bên gửi biết về việc thay đổi; 3- Báo kịp ...