Nghĩa vụ của người bị khiếu nại

Nghĩa vụ của người bị khiếu nại lần đầu tiên được ghi nhận tại Pháp lệnh Khiếu nại, tố cáo của công dân năm 1991 và nội dung này tiếp tục được hoàn thiện qua các Luật khiếu nại sau này.

Có thể nói đây là những quy định cụ thể về nghĩa vụ của người bị khiếu nại khi họ đồng thời là người có trách nhiệm giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật. Những quy định này nhằm góp phần đảm bảo cho việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại được thực hiện có hiệu quả trên thực tế; tạo điều kiện cao nhất cho việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân, cơ quan, tổ chức khi họ thực hiện quyền khiếu nại.

Nghĩa vụ của người bị khiếu nại thay đổi như thế nào:
Quyền và nghĩa vụ của người bị khiếu nại được quy định một cách rõ ràng và chi tiết tại Luật khiếu nại, cụ thể như sau: Điều 13. Quyền, nghĩa vụ của người bị khiếu nại 1. Người bị khiếu nại có các quyền sau đây: a) Đưa ra chứng cứ về tính hợp pháp của quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại; b) Được biết, đọc, sao chụp, sao chép các tài liệu, chứng cứ do người giải quyết khiếu nại thu thập để giải quyết khiếu nại, ...

Nghĩa vụ của người bị khiếu nại được quy định tại Khoản 3 Điều 1 Luật Khiếu nại, tố cáo sửa đổi 2005, theo đó: Người bị khiếu nại có các nghĩa vụ sau đây: - Tiếp nhận, thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại về việc thụ lý để giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại; sửa đổi hoặc hủy bỏ quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại; gửi quyết định giải quyết cho người ...

Nghĩa vụ của người bị khiếu nại được quy định tại Điều 18 Luật Khiếu nại, tố cáo 1998, theo đó: Người bị khiếu nại có các nghĩa vụ sau đây: - Tiếp nhận, giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại; thông báo bằng văn bản về việc thụ lý để giải quyết, gửi quyết định giải quyết cho người khiếu nại và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc giải quyết của mình; trong trường hợp khiếu nại do ...

Nghĩa vụ của người bị khiếu nại được quy định tại Điều 9 Pháp lệnh Khiếu nại, tố cáo của công dân năm 1991, theo đó: Người bị khiếu nại có nghĩa vụ: - Xem xét lại quyết định hoặc việc làm bị khiếu nại của mình và trả lời cho người khiếu nại bằng văn bản; - Giải trình với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu; - Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trên đây là tư ...