Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch bất động sản

Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch bất động sản lần đầu tiên được ghi nhận tại Luật Kinh doanh bất động sản 2006 và nội dung này tiếp tục được sửa đổi, bổ sung qua các Luật Kinh doanh bất động sản sau này nhằm hoàn thiện pháp luật quốc gia và hội nhập kinh tế quốc tế.

Sàn giao dịch bất động sản là nơi diễn ra các giao dịch bất động sản và cung cấp các dịch vụ cho kinh doanh bất động sản. Sàn giao dịch bất động sản là một mô hình hoạt động tổng hợp, thực hiện chức năng chính là giao dịch và môi giới bất động sản. Theo quy định của Luật Kinh Doanh bất động sản thì bên cạnh những quyền có được, khi tham gia sàn giao dịch bất động sản, tổ chức cá nhân phải tuân thủ đúng những nghĩa vụ mà pháp luật quy định. Việc hiểu rõ quyền, nghĩa vụ khi tham gia sàn giao dịch bất động sản trước hết là bảo vệ lợi ích cho chính tổ chức, cá nhân, sau đó góp phần xây dựng môi trường kinh doanh bất động sản an toàn, lành mạnh, hạn chế những tranh chấp xảy ra.

Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch bất động sản thay đổi như thế nào:
Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 73 Luật kinh doanh bất động sản 2014, nội dung này được quy định như sau: - Tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch bất động sản có các nghĩa vụ sau đây: a) Thực hiện quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản; b) Trả phí dịch vụ cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; c) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra; d) Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng. - ...

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 62 Luật kinh doanh bất động sản 2006, nội dung này được quy định như sau: - Tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch bất động sản có các nghĩa vụ sau đây: a) Thực hiện quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản; b) Trả tiền dịch vụ cho sàn giao dịch bất động sản; c) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra; d) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. - Bên cạnh đó, ...