Nghĩa vụ và quyền của cha mẹ

Nghĩa vụ và quyền của cha mẹ quy định liên quan đến quan hệ giữa cha mẹ và con được ghi nhận lần đầu tiên tại Luật hôn nhân và gia đình năm 1959. Gia đình là tập hợp những người gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc do quan hệ nuôi dưỡng, làm phát sinh các nghĩa vụ và quyền giữa họ với nhau theo quy định, vì vậy nghĩa vụ và quyền của cha mẹ, con cái cũng được quy định rõ ràng. Theo đó trong cuộc sống gia đình hằng ngày, cha mẹ phải có một số nghĩa vụ, quyền lợi nhất định nhằm mục đích là nuôi dạy con cái và xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc. Đây là vấn đề vừa mang tính đạo đức, chuẩn mực xã hội vừa mang tính nghĩa vụ, quyền lợi theo pháp luật.

Nghĩa vụ và quyền của cha mẹ thay đổi như thế nào:
Theo quy định tại Điều 69 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì nghĩa vụ và quyền của cha mẹ được quy định cụ thể như sau: 1. Thương yêu con, tôn trọng ý kiến của con; chăm lo việc học tập, giáo dục để con phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ, đạo đức, trở thành người con hiếu thảo của gia đình, công dân có ích cho xã hội. 2. Trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành ...

Theo quy định tại Điều 34 Luật Hôn nhân và gia đình 2000 thì nghĩa vụ và quyền của cha mẹ được quy định cụ thể như sau: 1. Cha mẹ có nghĩa vụ và quyền thương yêu, trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của con; tôn trọng ý kiến của con; chăm lo việc học tập và giáo dục để con phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ và đạo đức, trở thành người con hiếu thảo của gia đình, công ...

Theo quy định tại Điều 19 Luật Hôn nhân và gia đình 1986 thì nghĩa vụ và quyền của cha mẹ được quy định cụ thể như sau: Cha mẹ có nghĩa vụ thương yêu, nuôi dưỡng, giáo dục con, chăm lo việc hoặc tập và sự phát triển lành mạnh của con về thể chất, trí tuệ và đạo đức. Cha mẹ không được phân biệt đối xử giữa các con. Cha mẹ phải làm gương tốt cho con về mọi mặt, và phối hợp chặt chẽ với nhà trường và các ...

Theo quy định tại Điều 17 và Điều 18 Luật Hôn nhân và gia đình 1959 thì nghĩa vụ và quyền của cha mẹ được quy định cụ thể như sau: - Cha mẹ có nghĩa vụ thương yêu, nuôi nấng, giáo dục con cái. - Cha mẹ không được hành hạ con cái, không được đối xử tàn tệ với con dâu, con nuôi, con riêng. Nghiêm cấm việc vứt bỏ hoặc giết hại trẻ con mới đẻ. Người vứt bỏ hoặc giết hại trẻ con mới đẻ và người gây ra ...