Ngôn ngữ trên công cụ chuyển nhượng

Ngôn ngữ trên công cụ chuyển nhượng lần đầu tiên được ghi nhận tại Pháp lệnh Thương phiếu năm 1999 và nội dung này tiếp tục được sửa đổi, bổ sung qua các Luật các tổ chức tín dụng sau này.

Công cụ chuyển nhượng là giấy tờ có giá ghi nhận lệnh thanh toán hoặc cam kết thanh toán không điều kiện một số tiền xác định vào một thời điểm nhất định. Theo quy định của Luật Các công cụ chuyển nhượng thì để đảm bảo quyền lợi cho các bên tránh những tranh chấp phát sinh không mong muốn thì Luật Các công cụ chuyển nhượng đã quy định rõ về ngôn ngữ trên công cụ chuyển nhượng. Theo đó, Luật đã đặt ra những nguyên tắc liên quan đến việc sử dụng ngôn ngữ, thông thường tương tự như quy định của các Luật khác, thì ngôn ngữ trên công cụ chuyển nhượng cũng phải bằng tiếng việt, trừ một số ngoại lệ.

Ngôn ngữ trên công cụ chuyển nhượng thay đổi như thế nào:
Ngôn ngữ trên công cụ chuyển nhượng được quy định tại Điều 10 Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005 như sau: Công cụ chuyển nhượng phải được lập bằng tiếng Việt, trừ trường hợp quan hệ công cụ chuyển nhượng có yếu tố nước ngoài thì công cụ chuyển nhượng có thể được lập bằng tiếng nước ngoài theo thoả thuận của các bên. Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về ngôn ngữ trên công cụ chuyển nhượng. Để hiểu rõ chi tiết ...

Mẫu thương phiếu, ngôn ngữ trên thương phiếu được quy định tại Điều 7 Pháp lệnh Thương phiếu năm 1999 với nội dung như sau: - Thương phiếu phải được lập trên mẫu in sẵn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thương phiếu phải được lập bằng tiếng Việt. Trong trường hợp có yếu tố nước ngoài, thương phiếu phải được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh. - Việc sử dụng các hình thức thông tin điện tử trong quan hệ thương phiếu được thực hiện theo quy định của ...