Người bào chữa trong tố tụng hình sự

Người bào chữa trong tố tụng hình sự là quy định được ghi nhận lần đầu tiên tại Bộ luật tố tụng hình sự năm 1988.

Tố tụng hình sự là cách thức, trình tự tiến hành các hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, của các cơ quan nhà nước khác và các tổ chức xã hội góp phần vào việc giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

Theo đó, người bào chữa hay bào chữa viên là thuật ngữ chỉ về những người
có kiến thức pháp luật và kinh nghiệm hoạt động tố tụng thay mặt thân chủ tham gia tố tụng trong một vụ án hình sự để biện hộ, bảo vệ cho thân chủ của mình để chống lại sự buộc tội, truy tố hoặc một sự tố cáo, giúp làm giảm trách nhiệm hình sự cho thân chủ của họ đồng thời cũng có thể giúp cơ quan có chức năng làm sáng tỏ các tình tiết vụ án, họ có quyền tranh tụng với các chủ thể khác trong quá trình xử lý vụ án hình sự.

Người bào chữa trong tố tụng hình sự thay đổi như thế nào:
Căn cứ Điều 72 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, người bào chữa được quy định như sau: 1. Người bào chữa là người được người bị buộc tội nhờ bào chữa hoặc cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng chỉ định và được cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng tiếp nhận việc đăng ký bào chữa. 2. Người bào chữa có thể là: a) Luật sư; b) Người đại diện của người bị buộc tội; c) Bào chữa viên nhân dân; d) Trợ giúp viên pháp lý trong ...

Căn cứ Điều 56 Bộ luật Tố tụng hình sự 2003, người bào chữa được quy định như sau: 1. Người bào chữa có thể là: a) Luật sư; b) Người đại diện hợp pháp của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo; c) Bào chữa viên nhân dân. 2. Những người sau đây không được bào chữa: a) Người đã tiến hành tố tụng trong vụ án đó; người thân thích của người đã hoặc đang tiến hành tố tụng trong vụ án đó; b) Người tham gia trong vụ án đó với tư cách ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 35 Bộ luật tố tụng hình sự 1988, người bào chữa trong vụ án hình sự được quy định như sau: 1- Người bào chữa có thể là: a) Luật sư; b) Người đại diện hợp pháp của bị can, bị cáo; c) Bào chữa viên nhân dân. 2- Những người sau đây không được bào chữa: a) Người đã tiến hành tố tụng trọng vụ án đó hoặc là người thân thích của người này; b) Người tham gia tố tụng trong vụ án với tư cách là người ...