Người sử dụng đất

Người sử dụng đất là một khái niệm, quy định được ghi nhận trong pháp luật đất đai. Trong cuộc sống hằng ngày đất đai đóng vai trò hết sức quan trọng, nó là sản phẩm của tự nhiên, có trước lao động và cùng với quá trình lịch sử phát triển kinh tế- xã hội, quyết định cho sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người.

Đất đai tham gia vào tất cả các hoạt động của đời sống kinh tế, xã hội, nó là địa điểm, là cơ sở của các thành phố, làng mạc các công trình công nghiệp, giao thông và các công trình thuỷ lợi . Ngoài ra việc sử dụng đất đai còn ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề an sinh xã hội, quốc phòng an ninh của quốc gia. Chính vì tầm quan trọng của đó cho nên không phải bất cứ tổ chức, cá nhân nào cũng được phép sử dụng đất mà chỉ những chủ thể được pháp luật cho phép mới được quyền sử dụng.

Người sử dụng đất thay đổi như thế nào:
Căn cứ theo ĐIều 5 Luật đất đai 2013 thì những đối tượng được quyền sử dụng đất được quy định như sau: - Tổ chức trong nước gồm cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức sự nghiệp công lập và tổ chức khác theo quy định của pháp luật về ...

Trước ngày 01/7/2014 đối tượng sử dụng đất đuợc quy định tại Luật Đất đai 2003 13/2003/QH11 với nội dung như sau: - Các tổ chức trong nước bao gồm cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức kinh tế – xã hội, tổ chức sự nghiệp công, đơn vị vũ trang nhân dân và các tổ chức ...