Nguyên tắc chuyển nhượng hối phiếu đòi nợ

Nguyên tắc chuyển nhượng hối phiếu đòi nợ lần đầu tiên được ghi nhận tại Pháp lệnh Thương phiếu năm 1999 và nội dung này tiếp tục được sửa đổi, bổ sung qua Luật Các công cụ chuyển nhượng sau này để phù hợp với tình hình mới.

Hối phiếu đòi nợ là giấy tờ có giá do người ký phát lập, yêu cầu người bị ký phát thanh toán không điều kiện một số tiền xác định khi có yêu cầu hoặc vào một thời điểm nhất định trong tương lai cho người thụ hưởng.

Chuyển nhượng hối phiếu đòi nợ là quyền của người thụ hưởng, tuy nhiên để được chuyển nhượng hối phiếu đòi nợ thì người thụ hưởng cần tuân thủ một số nguyên tắc của Luật Các công cụ chuyển nhượng. Người thụ hưởng cần hiểu rõ những nội dung này để hạn chế những rủi ro phát sinh không mong muốn.

Nguyên tắc chuyển nhượng hối phiếu đòi nợ thay đổi như thế nào:
Nguyên tắc chuyển nhượng hối phiếu đòi nợ được quy định tại Điều 29 Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005 như sau: 1. Việc chuyển nhượng hối phiếu đòi nợ là chuyển nhượng toàn bộ số tiền ghi trên hối phiếu đòi nợ. Việc chuyển nhượng một phần số tiền ghi trên hối phiếu đòi nợ không có giá trị. 2. Việc chuyển nhượng hối phiếu đòi nợ cho hai người trở lên không có giá trị. 3. Việc chuyển nhượng hối phiếu đòi nợ bằng ký chuyển nhượng phải là không ...

Nguyên tắc chuyển nhượng hối phiếu đòi nợ được quy định tại Điều 27 Pháp lệnh Thương phiếu năm 1999, theo đó: 1. Việc chuyển nhượng thương phiếu có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây: a) Chuyển nhượng toàn bộ số tiền ghi trên thương phiếu. Việc chuyển nhượng một phần số tiền ghi trên thương phiếu là không có giá trị; b) Người chuyển nhượng không được ghi thêm trên thương phiếu bất kỳ điều kiện nào ngoài nội dung chuyển nhượng quy định tại Điều 29 ...