Nguyên tắc hành nghề luật sư

Nguyên tắc hành nghề luật sư lần đầu tiên được ghi nhận tại Điều 3 Pháp lệnh Tổ chức luật sư năm 1987 và nội dung này tiếp tục được sửa đổi, bổ sung qua các Luật luật sư về sau.

Theo cách hiểu thông thường, Luật sư là người hành nghề liên quan đến lĩnh vực pháp luật khi có đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật. Luật sư thực hiện dịch vụ pháp lý như: gia hoạt động tố tụng, thực hiện tư vấn pháp luật, các dịch vụ pháp lý khác theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của họ.

Xuất phát từ chức năng xã hội của luật sư nhằm góp phần bảo vệ công lý, phát triển kinh tế và xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh mà Luật luật sư có quy định rõ về nguyên tắc hành nghề luật sư. Theo đó, Luật sư khi hành nghề phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật cũng như quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư. Trường hợp vi phạm họ có thể bị xử lý kỷ luật và tước chứng chỉ hành nghề.

Nguyên tắc hành nghề luật sư thay đổi như thế nào:
Luật sư hành nghề cần tuân thủ 5 nguyên tắc sau: 1. Tuân thủ theo hiến pháp và pháp luật; 2. Tuân theo Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam. 3. Độc lập, trung thực, tôn trọng sự thật khách quan; 4. Sử dụng các biện pháp hợp pháp để bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng. 5. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động nghề nghiệp luật sư. ...

Trong năm 2002, nguyên tắc hành nghề luật sư được quy định tại Điều 2 Pháp lệnh luật sư năm 2001 như sau: - Tuân thủ pháp luật. - Tuân theo quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư. - Trung thực, tôn trọng sự thật khách quan. - Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động nghề nghiệp của mình. Trên đây là nội dung quy định về nguyên tắc hành nghề luật sư. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Pháp lệnh luật sư năm ...

Trong năm 2000, nguyên tắc hành nghề luật sư được quy định tại Điều 3 Pháp lệnh Tổ chức luật sư năm 1987 do Hội đồng Nhà nước ban hành như sau: Tổ chức luật sư và các luật sư hoạt động theo pháp luật, tôn trọng sự thật khách quan. Trên đây là nội dung quy định về nguyên tắc hành nghề luật sư. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Pháp lệnh Tổ chức luật sư năm 1987. Trân trọng! ...