Nguyên tắc quốc tịch

Nguyên tắc quốc tịch lần đầu tiên được ghi nhận tại Điều 3 Luật Quốc tịch Việt Nam 1988 và nội dung này tiếp tục được sửa đổi, bổ sung qua các Luật Quốc tịch Việt Nam sau này.

Quốc tịch là mối liên hệ pháp lý giữa cá nhân đối với nhà nước nhất định, biểu hiện ở tổng thể các quyền và nghĩa vụ của người đó được pháp luật của Nhà nước quy định và bảo đảm thực hiện. Quốc tịch gắn liền với mỗi con người từ khi sinh ra đến khi chết và là tiền đề để họ được hưởng các quyền công dân và thực hiện nghĩa vụ công dân đối với nhà nước mà mình mang quốc tịch. Chính vì vậy, ngay từ khi ra đời Nhà nước Việt Nam đã coi trọng việc soạn thảo, ban hành các văn bản pháp luật về quốc tịch và các văn bản pháp luật về quốc tịch cũng đã được sửa đổi, bổ sung.

Có thể nhận thấy là qua từng thời kỳ lịch sử pháp luật về quốc tịch, nguyên tắc quốc tịch được chuyển dần từ áp dụng nguyên tắc một quốc tịch triệt để, sang nguyên tắc một quốc tịch mềm dẻo; tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện nay, nguyên tắc một quốc tịch luôn là nguyên tắc chủ đạo, xuyên suốt; việc công dân Việt Nam có thể đồng thời có quốc tịch nước khác chỉ là trường hợp ngoại lệ.

Nguyên tắc quốc tịch thay đổi như thế nào:
Nguyên tắc một quốc tịch được quy định tại Luật quốc tịch Việt Nam 2008 24/2008/QH12, theo đó: Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam công nhận công dân Việt Nam có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam, trừ trường hợp Luật này có quy định khác. Ngoài ra liên quan tới vấn đề này chúng tôi sẽ gửi đến bạn những thông tin sau: 1. Người có quốc tịch Việt Nam là công dân Việt Nam. 2. Công dân Việt Nam được Nhà nước Cộng hoà xã hội ...

Nguyên tắc một quốc tịch được quy định tại Luật Quốc tịch Việt Nam 1998 07/1998/QH10, theo đó: Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam công nhận công dân Việt Nam có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam. Ngoài ra liên quan tới vấn đề này chúng tôi cũng gửi đến bạn những thông tin sau: 1. Người có quốc tịch Việt Nam là công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi là công dân Việt Nam). 2. Công dân Việt Nam được ...

Nguyên tắc một quốc tịch được quy định tại Luật Quốc tịch việt Nam 1988 8-LCT/HĐNN8, theo đó: Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam chỉ công nhận công dân Việt Nam có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam. Ngoài ra liên quan tới vấn đề này chúng tôi cũng sẽ gửi đến bạn những thông tin sau: 1- Việc kết hôn, ly hôn và việc huỷ kết hôn trái pháp luật giữa công dân Việt Nam với công dân nước ngoài hoặc người không quốc tịch không ...

Quốc tịch Việt Nam