Nguyên tắc và hiệu quả hoạt động của Quốc hội

Nguyên tắc và hiệu quả hoạt động của Quốc hội lần đầu tiên được ghi nhận tại Điều 3 Luật tổ chức Quốc hội và Hội đồng Nhà nước năm 1981 và nội dung này tiếp tục được ghi nhận qua các Luật Tổ chức Quốc hội sau này.

Nguyên tắc và hiệu quả hoạt động của Quốc hội là một trong những nội dung trọng tâm của Luật Tổ chức Quốc hội. Pháp luật đã xác định rõ vị trí vai trò của Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cơ quan này có ba chức năng chính: Lập hiến, lập pháp; quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao hoạt động của Nhà nước. Các đại biểu quốc hội do cử tri bầu ra theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Các đại biểu được bầu chịu trách nhiệm trước cử tri bầu ra mình và trước cử tri cả nước. Thông qua các đại biểu và thông qua quốc hội, nhân dân Việt Nam sử dụng quyền lực của mình để định đoạt các vấn đề của đất nước.

Nguyên tắc và hiệu quả hoạt động của Quốc hội thay đổi như thế nào:
Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Luật Tổ chức Quốc hội 2014, nguyên tắc và hiệu quả hoạt động của Quốc hội được quy định như sau: 1. Quốc hội làm việc theo chế độ hội nghị và quyết định theo đa số. 2. Hiệu quả hoạt động của Quốc hội được bảo đảm bằng hiệu quả của các kỳ họp của Quốc hội, hoạt động của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại ...

Căn cứ theo quy định tại Luật Tổ chức Quốc hội 2001 30/2001/QH10, Nguyên tắc để Quốc hội hoạt động hiệu quả được quy định như sau: - Quốc hội tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ; làm việc theo chế độ hội nghị và quyết định theo đa số. Hiệu quả hoạt động của Quốc hội được bảo đảm bằng hiệu quả của các kỳ họp của Quốc hội, hoạt động của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc ...

Căn cứ theo quy định tại Luật Tổ chức Quốc hội 1992 66-LCT/HĐNN8, nguyên tắc hoạt động được quy định như sau: - Quốc hội tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ; làm việc theo chế độ hội nghị và quyết định theo đa số. Hiệu quả hoạt động của Quốc hội được bảo đảm bằng hiệu quả của các kỳ họp của Quốc hội, hoạt động của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng, Uỷ ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Luật tổ chức Quốc hội và hội động nhà nước 1981, nguyên tắc hoạt động được quy định như sau: - Quốc hội và Hội đồng Nhà nước làm việc theo chế độ hội nghị và quyết định theo đa số. Hiệu quả hoạt động của Quốc hội được bảo đảm bằng hiệu quả của các kỳ họp Quốc hội, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhà nước, của các Hội đồng, các Uỷ ban của Quốc hội và của các đại biểu ...