Nhiệm kỳ Quốc hội

Nhiệm kỳ Quốc hội lần đầu tiên được ghi nhận tại Điều 3 Luật Tổ chức Quốc hội 2001 và nội dung này tiếp tục được ghi nhận qua các Luật Tổ chức Quốc hội sau này.

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cơ quan này có ba chức năng chính: Lập hiến, lập pháp; quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao hoạt động của Nhà nước. Nhân dân bầu chọn ra đại biểu Quốc hội để làm người đại diện thực thi quyền lực của mình, Quốc hội có nhiệm vụ phục vụ cho lợi ích chung của nhân dân và dân tộc, mọi quyết sách của Quốc hội phải xuất phát từ lợi ích của đông đảo nhân dân. Nhiệm kỳ của Quốc hội đã được ghi nhận cụ thể trong Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội, nếu như đáp ứng một số điều kiện mà pháp luật quy định thì nhiệm kỳ này có thể rút ngắn hoặc kéo dài

Nhiệm kỳ Quốc hội thay đổi như thế nào:
Căn cứ theo quy định tại Điều 2 Luật Tổ chức Quốc hội 2014, Nhiệm kỳ Quốc hội được quy định như sau: 1. Nhiệm kỳ của mỗi khóa Quốc hội là 05 năm, kể từ ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa đó đến ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá sau. 2. Sáu mươi ngày trước khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Quốc hội khoá mới phải được bầu xong. 3. Trong trường hợp đặc biệt, nếu được ít nhất hai phần ba ...

Căn cứ theo quy định tại Luật Tổ chức Quốc hội 2001 30/2001/QH10, Nhiệm kỳ của Quốc hộiđược quy định như sau: - Nhiệm kỳ của mỗi khoá Quốc hội là năm năm, kể từ kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá đó đến kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá sau. Trong trường hợp đặc biệt, nếu được ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, thì Quốc hội quyết định rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của mình. - Theo đó, ...