Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh thanh tra huyện

Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh thanh tra huyện là quy định được ghi nhận lần đầu tiên tại Pháp lệnh Thanh tra năm 1990 do Hội đồng Nhà nước ban hành, trước đây Nghị định 01-CP năm 1977 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ủy ban Thanh tra của Chính phủ do Hội đồng Chính phủ ban hành không nhắc tới vấn đề nêu trên.

Thanh tra được hiểu là hoạt động kiểm tra, xem xét tình hình thực tế để từ đó đưa ra những đánh giá, nhận xét nhằm cải thiện, xử lý các sai sót. Trong quá trình thực hiện chức năng quản lý Nhà nước, các cơ quan quản lý Nhà nước nhất thiết phải tiến hành hoạt động thanh tra đối với việc thực hiện các quyết định mà mình đã ban hành. Điều hết sức cần thiết giúp phát hiện ra sai sót, vi phạm của tổ chức cá nhân để xử lý.Chính vì vậy thanh tra được xác định là chức năng thiết yếu của quản lý Nhà nước.

Theo đó, trong quá trình hoạt động thì Chánh thanh tra huyện sẽ có một số nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể theo quy định pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh thanh tra huyện thay đổi như thế nào:
Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra huyện được quy định tại Điều 28 Luật Thanh tra 2010, theo đó: 1. Chánh Thanh tra huyện có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; lãnh đạo Thanh tra huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 2. Chánh Thanh tra huyện có quyền hạn sau đây: a) Quyết ...

Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh thanh tra huyện được quy định tại Điều 22 Luật Thanh tra 2004, theo đó: 1. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân cấp huyện. 2. Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đó. 3. Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định việc thanh tra khi phát hiện có ...

Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh thanh tra huyện được quy định tại Điều 22 Pháp lệnh Thanh tra 1990, theo đó: Chánh thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có quyền: 1- Tạm đình chỉ việc thi hành quyết định xử lý của Trưởng phòng, ban, của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn đối với đương sự đang khiếu nại, tố cáo để xem xét, giải quyết trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày ra quyết định; 2- Tạm đình chỉ việc thi ...