Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Quốc hội

Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Quốc hội lần đầu tiên được ghi nhận tại Điều 39 Luật tổ chức Quốc hội và Hội đồng Nhà nước 1981 và nội dung này tiếp tục được ghi nhận qua các Luật Tổ chức Quốc hội sau này.

Như chúng ta đã biết, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội là người đứng đầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội - cơ quan thường trực của Quốc hội Việt Nam. Quốc hội bầu ra Chủ tịch Quốc hội trong số các đại biểu Quốc hội. Theo quy định của pháp luật thì nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Quốc hội là rất lớn, là người chủ trì và điều hành các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban thường vụ quốc hội.

Như vậy, Quốc hội có thực hiện tốt các quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước hay không cũng sẽ phụ thuộc rất nhiều vào vai trò của Chủ tịch Quốc hội.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Quốc hội thay đổi như thế nào:
Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Quốc hội được quy định tại Điều 64 Luật Tổ chức Quốc hội 2014, theo đó: 1. Chủ tọa các phiên họp của Quốc hội, bảo đảm thi hành các quy định về hoạt động của đại biểu Quốc hội, các quy định về kỳ họp Quốc hội; ký chứng thực Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội. 2. Lãnh đạo công tác của Ủy ban thường vụ Quốc hội; chỉ đạo việc chuẩn bị dự kiến chương trình, triệu tập và chủ tọa ...

Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Quốc hội được quy định tại Luật Tổ chức Quốc hội 2001 30/2001/QH10, theo đó: Chủ tịch Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 1. Chủ toạ các phiên họp của Quốc hội, bảo đảm thi hành Quy chế đại biểu Quốc hội, Nội quy kỳ họp Quốc hội; ký chứng thực luật, nghị quyết của Quốc hội; 2. Lãnh đạo công tác của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; dự kiến chương trình làm việc, chỉ đạo việc chuẩn bị, triệu ...

Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Quốc hội được quy định tại Luật Tổ chức Quốc hội 1992 66-LCT/HĐNN8, theo đó: Chủ tịch Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 1- Chủ toạ các phiên họp của Quốc hội, bảo đảm thi hành Quy chế đại biểu Quốc hội, Nội quy kỳ họp Quốc hội; ký chứng thực luật, nghị quyết của Quốc hội; 2- Lãnh đạo công tác của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; chỉ đạo việc chuẩn bị, triệu tập và chủ toạ các phiên ...

Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Quốc hội được quy định tại Luật tổ chức Quốc hội và Hội đồng Nhà nước 1981 1-LCT/HĐNN7, theo đó: Chủ tịch Quốc hội chủ toạ các phiên họp của Quốc hội; bảo đảm việc thi hành nội quy của Quốc hội; giữ quan hệ với các đại biểu Quốc hội; chứng thực những luật và những nghị quyết đã được Quốc hội thông qua; thực hiện quan hệ đối ngoại của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội điều hoà và phối hợp hoạt động ...