Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra sở

Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra sở là quy định được ghi nhận lần đầu tiên tại Luật thanh tra năm 2004, trước đây Pháp lệnh Thanh tra năm 1990 do Hội đồng Nhà nước ban hành không nhắc tới vấn đề nêu trên.

Thanh tra được hiểu là hoạt động kiểm tra, xem xét tình hình thực tế để từ đó đưa ra những đánh giá, nhận xét nhằm cải thiện, xử lý các sai sót. Trong quá trình thực hiện chức năng quản lý Nhà nước, các cơ quan quản lý Nhà nước nhất thiết phải tiến hành hoạt động thanh tra đối với việc thực hiện các quyết định mà mình đã ban hành. Điều hết sức cần thiết giúp phát hiện ra sai sót, vi phạm của tổ chức cá nhân để xử lý.Chính vì vậy thanh tra được xác định là chức năng thiết yếu của quản lý Nhà nước.

Theo đó, trong quá trình hoạt động thì Thanh tra Sở sẽ có một số nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể theo quy định pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra sở thay đổi như thế nào:
Thanh tra sở là cơ quan của sở, giúp Giám đốc sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra cấp sở được quy định tại Điều 24 Luật thanh tra 2010, cụ thể như sau: 1. Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra sở; hướng dẫn, ...

Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra sở được quy định tại Điều 28 Luật Thanh tra 2004, theo đó: 1. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp của sở. 2. Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực quản lý do sở phụ trách. 3. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 4. Thanh tra ...

Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra sở được quy định tại Điều 15 Pháp lệnh Thanh tra 1990, theo đó: Chánh thanh tra Bộ, Uỷ ban Nhà nước, cơ quan thuộc Hội đồng bộ trưởng có quyền: 1- Tạm đình chỉ việc thi hành quyết định kỷ luật, thuyên chuyển công tác của thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý Nhà nước trực tiếp của thủ trưởng cùng cấp đối với người đang cộng tác với tổ chức thanh tra hoặc đang là đối tượng thanh tra, nếu ...