Nhiều người cùng bảo lãnh

Nhiều người cùng bảo lãnh là quy định liên quan đến biện pháp bảo lãnh được ghi nhận lần đầu tiên tại Bộ luật dân sự 1995, trước đây Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế năm 1989 do Hội đồng Nhà nước ban hành đã có nhắc đến bảo lãnh trong hợp đồng kinh tế nhưng không quy định vấn đề nêu trên. Pháp luật dân sự cho phép nhiều người cùng bảo lãnh một nghĩa vụ dân sự cho người khác, đây là quy định tạo điều kiện tự do thỏa thuận cho các giao dịch dân sự đang diễn ra hằng ngày. Theo đó, nhiều bên sẽ cùng bảo lãnh phần nghĩa vụ tài sản của bên được bảo lãnh để họ có thể thực hiện được giao dịch. Tuy nhiên, trường hợp khi bên được bảo lãnh không thực hiện được hoặc không đầy đủ phần nghĩa vụ thì trách nhiệm liên đới của các bên bảo lãnh sẽ xuất hiện.

Nhiều người cùng bảo lãnh thay đổi như thế nào:
Theo quy định hiện hành tại Bộ luật dân sự 2015 thì việc nhiều người cùng bảo lãnh một nghĩa vụ dân sự được quy định như sau: - Khi nhiều người cùng bảo lãnh một nghĩa vụ thì phải liên đới thực hiện việc bảo lãnh, trừ trường hợp có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định bảo lãnh theo các phần độc lập; bên có quyền có thể yêu cầu bất cứ ai trong số những người bảo lãnh liên đới phải thực hiện toàn bộ nghĩa vụ. - ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 365 Bộ Luật Dân sự 2005, nội dung này được quy định như sau: Khi nhiều người cùng bảo lãnh một nghĩa vụ thì họ phải liên đới thực hiện việc bảo lãnh, trừ trường hợp có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định bảo lãnh theo các phần độc lập; bên có quyền có thể yêu cầu bất cứ ai trong số những người bảo lãnh liên đới phải thực hiện toàn bộ nghĩa vụ. Khi một người trong số những người bảo ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 370 Bộ Luật Dân sự 1995, nội dung này được quy định như sau: Khi nhiều người cùng bảo lãnh một nghĩa vụ, thì họ phải liên đới thực hiện việc bảo lãnh, trừ trường hợp có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định bảo lãnh theo các phần độc lập; bên có quyền có thể yêu cầu bất cứ ai trong số những người bảo lãnh phải thực hiện toàn bộ nghĩa vụ. Khi một người trong số những người bảo lãnh liên ...