Những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp

Những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp lần đầu tiên được ghi nhận tại Luật Doanh nghiệp 2005 và nội dung này tiếp tục được sửa đổi, bổ sung qua các Luật doanh nghiệp về sau.

Tên doanh nghiệp là một trong những nội dung trọng tâm của pháp luật doanh nghiệp, theo đó, Luật doanh nghiệp đã có quy định cụ thể về nguyên tắc đặt tên doanh nghiệp khi thực hiện đăng ký doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp là tiền đề cho việc xây dựng và phát triển thương hiệu trong tương lai, việc lựa chọn một cái tên vừa phù hợp với yêu cầu của chủ doanh nghiệp vừa tuân thủ đúng quy định của pháp luật đòi hỏi phải có sự cân nhắc kỹ lưỡng.

Những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp thay đổi như thế nào:
Theo quy định tại Điều 39 Luật Doanh nghiệp 2014 thì những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp được quy định cụ thể như sau: - Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký được quy định tại Điều 42 của Luật Doanh nghiệp 2014. - Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức ...

Những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005 60/2005/QH11, theo đó: 1. Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký. 2. Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần ...

Doanh nghiệp Việt Nam