Những tranh chấp về kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

Những tranh chấp về kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án là quy định liên quan đến pháp luật tố tụng dân sự. Theo đó, tố tụng dân sự được hiểu là tổng thể các quy trình, thủ tục, công đoạn có mối quan hệ chặt chẽ, liên tiếp với nhau để thông qua đó các chủ thể tiến hành tố tụng áp dụng pháp luật, đưa ra các biện pháp cần thiết để giải quyết các tranh chấp dân sự một cách khách quan, công bằng, đúng pháp luật và đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia quan hệ tố tụng dân sự.

Thực tế, các tranh chấp về kinh doanh, thương mại giữa những chủ thể với nhau diễn ra hằng ngày với những tính chất, mức độ khác nhau và không phải bất cứ tranh chấp nào cũng thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án mà nó có thể phải được giải quyết bằng một thủ tục khác, cơ quan khác. Pháp luật tố tụng dân sự ghi nhận quy định nêu trên nhằm xác định rõ “ranh giới” của Tòa án khi giải quyết các tranh chấp giúp các bên có thể dựa vào đó nhận biết tranh chấp của mình có thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án hay không để thực hiện theo đúng quy định.

Những tranh chấp về kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thay đổi như thế nào:
Những tranh chấp về kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án quy định tại Điều 30 Bộ luật tố tụng dân sự 2015, gồm có: "1. Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận. 2. Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận. 3. Tranh chấp giữa người ...

Những tranh chấp về kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án được quy định tại Điều 29 BLTTDS và Nghị quyết 03/2012/NQ –HĐTP như sau: Điều 29. Những tranh chấp về kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án 1. Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận bao gồm: a) Mua bán hàng hoá. b) Cung ứng dịch vụ. c) Phân phối. d) Đại ...

Những việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án nhân dân được quy định tại Điều 10 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự năm 1989 như sau: Các Toà án có thẩm quyền giải quyết các vụ án dân sự sau đây: - Những việc tranh chấp về quyền sở hữu, về hợp đồng, về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng hoặc những tranh chấp khác về quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật dân sự giữa công dân với nhau, giữa công ...