Nơi cư trú của người được giám hộ

Nơi cư trú của người được giám hộ là quy định liên quan đến vấn đề cư trú được ghi nhận lần đầu tiên tại Bộ luật dân sự 1995.

Ở đây, người được giám hộ là người chưa có hoặc không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ cho nên họ không có quyền hoặc khả năng để lựa chọn nơi cư trú cho riêng mình. Pháp luật dân sự ghi nhận nơi cư trú của người chưa thành niên nhằm hỗ trợ họ trong vấn đề về cư trú để tham gia các quan hệ dân sự một cách thuận lợi hơn. Và cá nhân cũng biết được nơi cư trú của mình để thực hiện các vấn đề hộ tịch, cư trú theo đúng quy định pháp luật.

Nơi cư trú của người được giám hộ thay đổi như thế nào:
Theo quy định hiện hành tại Bộ luật dân sự 2015 thì nơi cư trú của người được giám hộ là: - Nơi cư trú của người được giám hộ là nơi cư trú của người giám hộ. - Người được giám hộ có thể có nơi cư trú khác với nơi cư trú của người giám hộ nếu được người giám hộ đồng ý hoặc pháp luật có quy định. Nơi cư trú của người được giám hộ được quy định tại Điều 42 Bộ Luật dân sự 2015. Trân trọng! ...

Điều 58 của Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định về giám hộ, đối tượng được giám hộ như sau: - Giám hộ là việc cá nhân, tổ chức được pháp luật quy định hoặc được cử để thực hiện việc chăm sóc và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự. - Người được giám hộ bao gồm: + Người chưa thành niên không còn cha, mẹ, không xác định được cha, mẹ hoặc cha, mẹ đều mất năng ...

Nơi cư trú của người được giám hộ trong giai đoạn từ năm 1997 đến năm 2005 được quy định tại Bộ luật Dân sự 1995 44-L/CTN như sau: - Nơi cư trú của người được giám hộ là nơi cư trú của người giám hộ. - Người được giám hộ từ đủ mười lăm tuổi trở lên có thể có nơi cư trú khác với nơi cư trú của người giám hộ, nếu được người giám hộ đồng ý, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Trên đây là nội ...