Nội quy lao động

Nội quy lao động được đề cập lần đầu tiên tại Bộ luật lao động 1994 và phát triển dần qua các quy định tại Bộ luật lao động sau này. Theo đó, khi quy mô sử dụng lao động của người sử dụng lao động đạt đến một số lượng nhất định, họ buộc phải xây dựng và ban hành nội quy lao động với những nội dung luật định nhằm bảo vệ cho quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động cũng như tạo cơ sở cho việc thực hiện đúng thỏa thuận của các bên trong hợp đồng lao động. Và tất nhiên, việc ban hành và đưa vào áp dụng nội quy lao động của người sử dụng lao động phải đặt dưới sự giám sát, quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Điều này được thể hiện qua việc người sử dụng lao động phải đăng ký nội quy lao động với cơ quan quản lý nhà nước về lao động.

Nội quy lao động thay đổi như thế nào:
Theo quy định tại Bộ Luật lao động 2012thì nội quy lao động được quy định cụ thể như sau: 1. Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản. 2. Nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan. Nội quy lao động bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây: a) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; b) Trật ...

Theo quy định tại Bộ luật Lao động 1994 35-L/CTN thì nội quy lao động được quy định cụ thể như sau: 1- Nội quy lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây: a) Thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi; b) Trật tự trong doanh nghiệp; c) An toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc; d) Việc bảo vệ tài sản và bí mật công nghệ, kinh doanh của doanh nghiệp; đ) Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động, các hình thức xử lý ...