Phạm vi bảo lãnh

Phạm vi bảo lãnh là quy định liên quan đến biện pháp bảo lãnh và được ghi nhận lần đầu tiên tại Bộ luật dân sự 1995. Trước đây Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế năm 1989 do Hội đồng Nhà nước ban hành đã có nhắc đến bảo lãnh trong hợp đồng kinh tế nhưng không nhắc tới quy định nêu trên. Bản chất của phạm vi là giới hạn của nghĩa vụ tài sản mà bên bảo lãnh cam kết sẽ thực hiện thay cho bên có nghĩa vụ đối với bên có quyền. Theo đó, phần nghĩa vụ được thực hiện bằng tài sản của bên bảo lãnh nên phạm vi bảo lãnh phải do chủ thể này tự quyết định hoặc thỏa thuận, được ghi rõ trong văn bản như một điều khoản chủ yếu. Trong biện pháp bảo lãnh thì phạm vi được xem như một vấn đề then chốt quyết định việc bảo lãnh có được xác lập trên thực tế hay không và ở đây có thể lựa chọn là bảo lãnh một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ. Việc quy định phạm vi bảo lãnh nhằm bảo vệ quyền lợi của bên bảo lãnh, đồng thời hạn chế các tranh chấp phát sinh xảy ra giữa các bên trong quá trình thực hiện bảo đảm.

Phạm vi bảo lãnh thay đổi như thế nào:
Theo quy định hiện hành tại Bộ luật dân sự 2015 thì phạm vi bảo lãnh bao gồm như sau: - Bên bảo lãnh có thể cam kết bảo lãnh một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ cho bên được bảo lãnh. - Nghĩa vụ bảo lãnh bao gồm cả tiền lãi trên nợ gốc, tiền phạt, tiền bồi thường thiệt hại, lãi trên số tiền chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. - Các bên có thể thỏa thuận sử dụng biện pháp bảo đảm bằng tài sản để bảo ...

Bảo lãnh là việc người thứ ba (say đây gọi là bên bảo lãnh) cam kết với bên có quyền (sau đây gọi là bên nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ (sau đây gọi là bên được bảo lãnh), nếu khi đến thời hạn mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ. Các bên cũng có thể thoả thuận về việc bên bảo lãnh chỉ phải thực hiện nghĩa vụ khi bên được bảo lãnh ...

Phạm vi bảo lãnh theo Bộ luật dân sự 1995 quy định tại Điều 368, theo đó: Người bảo lãnh có thể cam kết bảo lãnh một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ cho người được bảo lãnh. Nghĩa vụ bảo lãnh bao gồm cả tiền lãi trên nợ gốc, tiền phạt, tiền bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp có thoả thuận khác. Ngoài ra, liên quan tới vấn đề này chúng tôi sẽ gửi đến bạn những thông tin sau: Cũng theo Bộ luật dân sự 1995 thì bảo lãnh được ...