Phạt tiền trong xử lý vi phạm hành chính

Phạt tiền trong xử lý vi phạm hành chính lần đầu tiên được ghi nhận tại Điều 14 Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính năm 1989 và nội dung này tiếp tục được sửa đổi, bổ sung qua các Pháp lệnh và Luật Xử lý vi phạm hành chính sau này.

Phạt tiền là biện pháp cưỡng chế hành chính được quy định lâu đời trong pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính ở nước ta, được áp dụng đối với hầu hết các loại vi phạm hành chính. Về bản chất, biện pháp phạt tiền là sự tước bỏ khoản tiền nhất định của người vi phạm để sung quỹ nhà nước.

Xét về mức độ, phạt tiền là biện pháp tác động có mức độ nghiêm khắc cao hơn so với cảnh cáo, đánh vào nguồn tài chính của tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm. Theo thời gian, căn cứ vào điều kiện kinh tế xã hội cũng như chính sách pháp luật của nhà nước, mức phạt tiền đối với mỗi hành vi vi phạm có thể thay đổi nhằm mục đích răn đe, phòng ngừa hành vi vi phạm.

Phạt tiền trong xử lý vi phạm hành chính thay đổi như thế nào:
Việc phạt tiền trong xử lý vi phạm hành chính được quy định tại Điều 23 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 như sau: 1. Mức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính từ 50.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 100.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng đối với tổ chức, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 24 của Luật này. Đối với khu vực nội thành của thành phố trực thuộc trung ương thì mức phạt tiền có thể cao hơn, nhưng ...

Việc phạt tiền trong xử lý vi phạm hành chính được quy định tạiPháp lệnh xử lý vi phạm hành chính 2002 44/2002/PL-UBTVQH10 như sau: (Điều này được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính 2008 sửa đổi 04/2008/PL-UBTVQH12) 1. Mức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính là từ 10.000 đồng đến 500.000.000 đồng. 2. Căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực quản lý nhà nước được quy định như ...

Việc phạt tiền trong xử lý vi phạm hành chính được quy định tại Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính 1995 41-L/CTN như sau: 1. Phạt tiền từ 5.000 đồng đến 200.000 đồng đối với vi phạm hành chính nhỏ, chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn về tài sản. 2- Phạt tiền từ trên 200.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này. 3- Phạt tiền từ trên 20.000.000 đồng đến ...

Việc phạt tiền khi xử lý vi phạm hành chính được quy định tại Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính 1989 28-LCT/HĐNN8do Hội đồng Nhà nước ban hành như sau: 1- Phạt tiền từ 1.000 đồng đến 20.000 đồng đối với cá nhân, tổ chức thực hiện vi phạm hành chính có tính chất đơn giản, rõ ràng, chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn về tài sản ; nếu vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm thì phạt tiền từ 20.000 đồng đến 50.000 đồng. 2- ...