Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng

Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng lần đầu tiên được ghi nhận tại Luật Thuế giá trị gia tăng 1997 và nội dung này tiếp tục được sửa đổi, bổ sung qua các Luật Thuế giá trị gia tăng sau này.

Thuế là một nguồn thu của ngân sách nhà nước và có tác động lớn đến các chủ thể kinh doanh cũng như người tiêu dùng trong nền kinh tế. Một trong những sắc thuế có phạm vi tác động rộng lớn nhất là thuế giá trị gia tăng mà người tiêu dùng là đối tượng chi trả thông qua quá trình mua sắm hàng hóa hoặc sử dụng dịch vụ. Có hai phương pháp tính thuế giá trị gia tăng: Phương pháp khấu trừ và phương pháp tính trực tiếp.

Đối với phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng, theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng thì cần xác định được giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ bán ra và mức thuế suất giá trị gia tăng tương ứng. Phương pháp này chỉ áp dụng đối với một số đối tượng nhất định.

Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng thay đổi như thế nào:
Theo quy định của pháp luật trước 01/01/2014 thì thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Các quy định liên quan đến lĩnh vực thuế giá trị gia tăng hiện hành được thực hiện theo quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng 2008, Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013, Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014 và Luật thuế giá ...

Theo quy định của pháp luật trước 01/01/2014 thì thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Các quy định liên quan đến lĩnh vực thuế giá trị gia tăng trước 01/01/2009 được thực hiện theo quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng 2008. Theo quy định tại Điều 9 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 thì phương pháp tính thuế giá trị gia tăng gồm ...

Theo quy định của pháp luật trước 01/01/2009 thì thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Các quy định liên quan đến lĩnh vực thuế giá trị gia tăng trước 01/01/2009 được thực hiện theo quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng 1997, Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi 2003 và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế giá trị ...