Quan hệ giữa bên bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh

Quan hệ giữa bên bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh là quy định liên quan đến biện pháp bảo lãnh và được ghi nhận lần đầu tiên tại Bộ luật dân sự 1995, trước đây Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế năm 1989 do Hội đồng Nhà nước ban hành đã có nhắc đến bảo lãnh trong hợp đồng kinh tế nhưng không nhắc tới quy định nêu trên. Quy định này mang tính tất yếu đối với những giao dịch dân sự có bảo lãnh, quan hệ giữa bên bảo lãnh và nhận bảo lãnh trên thực tế đã xuất hiện từ lúc xác lập quan hệ ba bên. Trong một số trường hợp liên quan đến thực hiện nghĩa vụ của bên được bảo lãnh thì quan hệ giữa nêu trên sẽ có những điều chỉnh khác nhau, việc ghi nhận quy định nêu trên nhằm hạn chế việc xảy ra các tranh chấp trong quá trình thực hiện bảo lãnh.

Quan hệ giữa bên bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh thay đổi như thế nào:
Theo quy định hiện hành tại Bộ luật dân sự 2015 thì quan hệ giữa bên bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh nghĩa vụ dân sự được quy định như sau: - Trường hợp bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ của mình thì bên nhận bảo lãnh có quyền yêu cầu bên bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận bên bảo lãnh chỉ phải thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 366 Bộ luật dân sự 2005, quan hệ giữa bên bảo lãnh với bên nhận bảo lãnh được quy định như sau: 1. Bên nhận bảo lãnh không được yêu cầu bên bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh khi nghĩa vụ chưa đến hạn. 2. Bên bảo lãnh không phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh trong trường hợp bên nhận bảo lãnh có thể bù trừ nghĩa vụ với bên được bảo lãnh. Trên đây là nội dung tư ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 371 Bộ luật dân sự 1995, quan hệ giữa người bảo lãnh với người nhận bảo lãnh được quy định như sau: 1- Người nhận bảo lãnh không được yêu cầu người bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ thay cho người được bảo lãnh khi nghĩa vụ chưa đến hạn. 2- Người bảo lãnh không phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh trong trường hợp người nhận bảo lãnh có thể bù trừ nghĩa vụ với người được bảo lãnh. Trên đây là nội dung tư ...