Quảng cáo thuốc

Theo cách hiểu thông thường, Quảng cáo thuốc là việc sử dụng các phương tiện nhằm giới thiệu đến công chúng các loại thuốc, có thể nhằm mục đích sinh lợi hoặc không.

Quảng cáo thuốc chính thức được ghi nhận cụ thể tại Luật dược 2005, theo đó, về nguyên tắc quảng cáo thuốc đồng thời phải tuân thủ quy định pháp luật quảng cáo và pháp luật chuyên ngành. Quy định về quảng cáo thuốc là nội dung quan trọng, luật đặt ra những yêu cầu cho hoạt động quảng cáo thuốc là nhằm bảo đảm việc sử dụng thuốc hợp lý, an toàn cho nhân dân, đảm bảo cho việc cung cấp thông tin đúng với nội dung đăng ký.

Quảng cáo thuốc thay đổi như thế nào:
Quảng cáo thuốc được quy định tại Điều 79 Luật dược 2016 như sau: 1. Việc quảng cáo thuốc thực hiện theo đúng nội dung quảng cáo đã được Bộ Y tế xác nhận và theo quy định của pháp luật về quảng cáo có liên quan. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc, Bộ Y tế thẩm định và cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc. Trường hợp không cấp giấy xác nhận nội dung ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 52 Luật dược 2005, quảng cáo thuốc được quy định như sau: - Việc quảng cáo thuốc do cơ sở kinh doanh thuốc hoặc người kinh doanh dịch vụ quảng cáo thực hiện và phải tuân theo quy định của pháp luật về quảng cáo. - Không được sử dụng lợi ích vật chất, lợi dụng danh nghĩa của tổ chức, cá nhân, các loại thư tín, kết quả nghiên cứu lâm sàng chưa được Bộ Y tế công nhận và các hình thức tương ...