Quốc tịch của trẻ em khi sinh ra có cha mẹ là người không quốc tịch

Quốc tịch của trẻ em khi sinh ra có cha mẹ là người không quốc tịch lần đầu tiên được ghi nhận tại Điều 6 Luật Quốc tịch Việt Nam 1988 và nội dung này tiếp tục được sửa đổi, bổ sung qua các Luật Quốc tịch Việt Nam sau này.

Quốc tịch là một khái niệm, một phạm trù chính trị - pháp lý xác định một mối quan hệ giữa cá nhân với một Nhà nước nhất định. Quốc tịch gắn liền với mỗi con người từ khi sinh ra đến khi chết đi, là tiền đề để họ được hưởng các quyền công dân và làm nghĩa vụ công dân đối với nhà nước mà mình mang quốc tịch. Để hạn chế tình trạng không quốc tịch.

Theo tinh thần của pháp luật Việt Nam thì Nhà nước Việt Nam tạo điều kiện cho trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam đều có quốc tịch và những người không quốc tịch thường trú ở Việt Nam được nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật này. Chính vì vậy, Luật Quốc tịch Việt Nam đã quy định một số nguyên tắc để xác định quốc tịch cho trẻ em khi sinh ra có cha mẹ là người không quốc tịch.

Quốc tịch của trẻ em khi sinh ra có cha mẹ là người không quốc tịch thay đổi như thế nào:
Tại Luật quốc tịch Việt Nam 2008 24/2008/QH12quy định về trường hợp quốc tích của trẻ em khi sinh ra có cha mẹ là người không có quốc tịch như sau: "1. Trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có cha mẹ đều là người không quốc tịch, nhưng có nơi thường trú tại Việt Nam thì có quốc tịch Việt Nam. 2. Trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có mẹ là người không quốc tịch, nhưng có nơi ...

Quốc tịch của trẻ em khi sinh ra có cha mẹ là người không quốc tịch được quy định tại Luật Quốc tịch Việt Nam 1998 07/1998/QH10, theo đó: 1. Trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh có cha mẹ đều là người không quốc tịch, nhưng có nơi thường trú tại Việt Nam, thì có quốc tịch Việt Nam. 2. Trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh có mẹ là người không quốc tịch, nhưng có nơi thường trú tại Việt ...

Quốc tịch của trẻ em khi sinh ra có cha mẹ là người không quốc tịch được quy định tại Luật Quốc tịch việt Nam 1988 8-LCT/HĐNN8, theo đó: Trẻ em sinh trên lãnh thổ Việt Nam mà cha mẹ đều là người không quốc tịch và có nơi thường trú ở Việt Nam thì có quốc tịch Việt Nam. Ngoài ra liên quan tới vấn đề này chúng tôi sẽ gửi đến bạn những thông tin sau: - Trẻ em có cha mẹ là công dân Việt Nam thì có quốc tịch ...