Quy định chung về thiết kế xây dựng

Quy định chung về thiết kế xây dựng lần đầu tiên được ghi nhận tại Luật Xây dựng 2003 và nội dung này tiếp tục được sửa đổi, bổ sung theo hướng hoàn thiện qua các Luật Xây dựng sau này.

Thiết kế xây dựng là một hoạt động mô tả hình dáng kiến trúc, nội dung kỹ thuật và tính kinh tế của các công trình xây dựng. Đây là khâu quan trọng hàng đầu trong hoạt động đầu tư xây dựng, có có vai quyết định hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án đầu tư. Đồng thời thiết kế xây dựng góp phần tạo ra môi trường mới, một không gian thiên nhiên mới thoả mãn yêu cầu sán xuất, sinh hoạt và đời sống của con người cả về mặt vật chất lẫn tinh thần. Nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững trong hoạt động đầu tư xây dựng, Luật Xây dựng đã có những quy định khung về yêu cầu đối với thiết kế xây dựng, theo đó, khi thực hiện thiết kế xây dựng, tổ chức cá nhân cần tuân thủ những nội dung này.

Quy định chung về thiết kế xây dựng thay đổi như thế nào:
Quy định chung về thiết kế xây dựng được quy định tại Điều 78 Luật Xây dựng 2014, cụ thể như sau: 1. Thiết kế xây dựng gồm thiết kế sơ bộ trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, thiết kế cơ sở trong Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công trong giai đoạn thực hiện dự án và các bước thiết kế khác (nếu có) theo thông lệ quốc tế. 2. Thiết kế xây dựng được thực hiện theo một hoặc ...

Trước ngày 01/01/2015, các bước thiết kế xây dựng công trình đuợc quy định tại Khoản 5 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 với nội dung như sau: - Thiết kế xây dựng công trình gồm thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và các bước thiết kế khác theo thông lệ quốc tế. Thiết kế cơ sở được lập trong giai đoạn lập dự án ...

Các bước thiết kế xây dựng công trình trước ngày 01/08/2009 đuợc quy định tại Điều 54 Luật xây dựng 2003 với nội dung như sau: - Thiết kế xây dựng công trình bao gồm các bước: thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công. - Tuỳ theo tính chất, quy mô của từng loại công trình, thiết kế xây dựng công trình có thể được lập một bước, hai bước hoặc ba bước như sau: + Thiết kế một bước là thiết kế bản vẽ ...