Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch xây dựng lần đầu tiên được ghi nhận tại Luật Xây dựng 2003 và nội dung này tiếp tục được sửa đổi, bổ sung theo hướng hoàn thiện qua các Luật Xây dựng sau này.

Theo cách hiểu thông thường, quy hoạch xây dựng là tổ chức hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật xây dựng, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng gắn với bảo vệ môi trường. Quy hoạch xây dựng là một trong những nội dung quan trọng được quy định cụ thể tại Luật Xây dựng, quy hoạch xây dựng phải được lập, phê duyệt để làm cơ sở cho các hoạt động xây dựng tiếp theo, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.

Quy hoạch xây dựng thay đổi như thế nào:
Căn cứ pháp lý: Điều 3 Luật Xây dựng 2014 Quy hoạch xây dựng là việc tổ chức không gian của đô thị, nông thôn và khu chức năng đặc thù; tổ chức hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; tạo lập môi trường thích hợp cho người dân sống tại các vùng lãnh thổ, bảo đảm kết hợp hài hòa giữa lợi ích quốc gia với lợi ích cộng đồng, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, ...

Trước ngày 01/01/2015, quy hoạch xây dựng được định nghĩa tại Luật xây dựng 2003 16/2003/QH11 với nội dung như sau: Quy hoạch xây dựng là việc tổ chức không gian đô thị và điểm dân cư­ nông thôn, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; tạo lập môi trường sống thích hợp cho người dân sống tại các vùng lãnh thổ, bảo đảm kết hợp hài hoà giữa lợi ích quốc gia với lợi ích cộng đồng­, đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh ...