Quyền chung của người sử dụng đất

Quyền chung của người sử dụng đất là quy định liên quan đến lĩnh vực đất đai, được ghi nhận lần đầu tiên tại Luật đất đai 1987.

Trong cuộc sống hằng ngày đất đai đóng vai trò hết sức quan trọng, nó là sản phẩm của tự nhiên, có trước lao động và cùng với quá trình lịch sử phát triển kinh tế- xã hội, quyết định cho sự tồn tại, phát triển của xã hội loài người. Đất đai tham gia vào tất cả các hoạt động của đời sống kinh tế, xã hội, nó là địa điểm, là cơ sở của các thành phố, làng mạc các công trình công nghiệp, giao thông và các công trình thuỷ lợi khác. Và mỗi chủ thể theo quy định đều được phép sử dụng đất đai để sinh hoạt, sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế… Do đó những chủ thể này sẽ có một số quyền chung nhằm bảo đảm quá trình sử dụng được thuận lợi, tạo điều kiện cho họ khai thác đi kèm với bảo vệ nguồn tài nguyên đất đai.

Quyền chung của người sử dụng đất thay đổi như thế nào:
Theo Điều 166 Luật Đất đai năm 2013, người sử dụng đất có các quyền chung sau đây: 1. Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 2. Hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất. 3. Hưởng các lợi ích do công trình của Nhà nước phục vụ việc bảo vệ, cải tạo đất nông nghiệp. 4. Được Nhà nước hướng dẫn và giúp đỡ trong việc cải tạo, bồi bổ đất nông nghiệp. 5. Được Nhà ...

Tại Điều 105 Luật đất đai 2003 quy định về quyền chung của người sử dụng đất trước ngày 01/07/2014 như sau: - Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; - Hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất; - Hưởng các lợi ích do công trình của Nhà nước về bảo vệ, cải tạo đất nông nghiệp; - Được Nhà nước hướng dẫn và giúp đỡ trong việc cải tạo, bồi bổ đất nông nghiệp; - Được Nhà nước bảo hộ khi bị người khác xâm phạm đến quyền ...

Quyền lợi của người sử dụng đất trước ngày 01/07/2004 được quy định tại Điều 73 Luật đất đai 1993 với nội dung như sau: - Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; - Hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất được giao; - Được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; - Hưởng các lợi ích do công trình công cộng về bảo vệ, cải tạo đất mang lại; - Được Nhà nước hướng dẫn và giúp đỡ trong việc cải tạo và bồi ...

Tại Điều 49 Luật đất đai 1987 quy định về những quyền lợi của người sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 như sau: Người sử dụng đất có những quyền lợi sau đây: - Được sử dụng đất ổn định, lâu dài, có thời hạn hoặc tạm thời nhưng đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định khi giao đất; - Hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất được giao, được quyền chuyển, nhượng, bán nhà ở, vật kiến trúc khác, cây lâu năm mà người ...