Quyền của bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng

Quyền của bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng lần đầu tiên được ghi nhận tại Luật Kinh doanh bất động sản 2006 và nội dung này tiếp tục được sửa đổi, bổ sung qua các Luật Kinh doanh bất động sản sau này nhằm hoàn thiện pháp luật quốc gia và hội nhập kinh tế quốc tế.

Cho thuê mua nhà, công trình xây dựng là một trong những hình thức kinh doanh bất động sản, Luật Kinh doanh bất động sản đã quy định cụ thể về quyền của bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng. Đây là cơ sở pháp lý để bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng bảo vệ tốt cho quyền lợi của mình, mặc dù so với bên thuê mua thì bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng họ ở thế chủ động hơn. Quy định này khuyến khích sự tham gia của các doanh nghiệp vào việc phát triển thị trường bất động sản. Các bên trong hợp đồng cho thuê mua nhà, công trình xây dựng cần hiểu rõ những quy định của pháp luật để thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của mình.

Quyền của bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng thay đổi như thế nào:
Quyền của bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng được quy định tại Điều 32 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, theo đó: 1. Yêu cầu bên thuê mua nhận nhà, công trình xây dựng theo thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng. 2. Yêu cầu bên thuê mua thanh toán tiền thuê mua theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong hợp đồng. 3. Yêu cầu bên thuê mua phối hợp thực hiện các thủ tục thuê mua trong thời hạn đã thỏa thuận trong hợp ...

Quyền của bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng trước ngày 01/7/2015 được quy định tại Điều 34 Luật kinh doanh bất động sản 2006 với nội dung như sau: - Lựa chọn và thỏa thuận với bên thuê mua trong hợp đồng về thời hạn cho thuê mua, thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng. - Yêu cầu bên thuê mua thanh toán tiền thuê mua theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong hợp đồng. - Yêu cầu bên thuê mua cung cấp thông ...

Thuê mua nhà