Quyền của bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Quyền của bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất lần đầu tiên được ghi nhận tại Luật Kinh doanh bất động sản 2006 và nội dung này tiếp tục được sửa đổi, bổ sung qua các Luật Kinh doanh bất động sản sau này nhằm hoàn thiện pháp luật quốc gia và hội nhập kinh tế quốc tế.

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất là Người sử dụng đất chuyển giao đất và quyền sử dụng đất đó cho người được chuyển nhượng (gọi là bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất) sử dụng. Bên chuyển giao đất và quyền sử dụng đất được nhận số tiền tương đương với giá trị quyền sử dụng đất theo sự thỏa thuận của các bên.

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất là một trong những hình thức kinh doanh bất động sản. Luật Kinh doanh bất động sản đã quy định cụ thể về quyền của bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đây là cơ sở quan trọng để bên chuyển nhượng hiểu rõ về quyền lợi mà mình có được khi tham gia thị trường kinh doanh bất động sản.

Quyền của bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất thay đổi như thế nào:
Quyền của bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 38 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, theo đó: 1. Yêu cầu bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thanh toán tiền theo thời hạn và phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng. 2. Yêu cầu bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhận đất theo đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng. 3. Yêu cầu bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất bồi thường thiệt hại do lỗi của bên ...

Quyền của bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2015 được quy định tại Khoản 1 Điều 40 Luật kinh doanh bất động sản 2006 với nội dung như sau: - Yêu cầu bên nhận chuyển nhượng thanh toán tiền theo thời hạn và phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng; - Yêu cầu bên nhận chuyển nhượng nhận đất theo đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng; - Yêu cầu bên nhận chuyển nhượng bồi thường thiệt hại do lỗi của bên nhận chuyển nhượng gây ...