Quyền của bên giữ tài sản

Quyền của bên giữ tài sản là quy định liên quan đến hợp đồng gửi giữ tài sản được ghi nhận lần đầu tiên tại Bộ luật dân sự 1995. Hợp đồng gửi giữ bản chất chính là sự thỏa hiệp về ý chí giữa các bên, cùng nhau đưa ra các điều khoản, tự do quy định nội dung hợp đồng, tự do xác định phạm vi quyền và nghĩa vụ của các bên. Tuy nhiên tự do hợp đồng không phải là tự do tuyệt đối mà pháp luật buộc các bên khi giao kết hợp đồng phải tôn trọng đạo đức, trật tự xã hội, trật tự công cộng. Theo đó, trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng thì bên giữ tài sản ngoài thực hiện một số nghĩa vụ nhất định thì sẽ có một số quyền hạn nhằm bảo đảm quá trình gửi giữ được diễn ra thuận lợi và để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình. Quy định này mang tính đối xứng quyền lợi giữa hai bên và hạn chế tranh chấp phát sinh, bởi lẽ hợp đồng nêu trên mang bản chất là song vụ.

Quyền của bên giữ tài sản thay đổi như thế nào:
Theo quy định hiện hành tại Bộ luật dân sự 2015 thì quyền của bên giữ tài sản: - Yêu cầu bên gửi trả tiền công theo thỏa thuận. - Yêu cầu bên gửi trả chi phí hợp lý để bảo quản tài sản trong trường hợp gửi không trả tiền công. - Yêu cầu bên gửi nhận lại tài sản bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên gửi một thời gian hợp lý trong trường hợp gửi giữ không xác định thời hạn. - Bán tài sản gửi giữ có ...

Quyền của bên giữ tài sản được quy định tại Điều 563 Bộ luật dân sự 2005, theo đó: Bên giữ tài sản có các quyền sau đây: 1. Yêu cầu bên gửi trả tiền công theo thoả thuận; 2. Yêu cầu bên gửi trả chi phí hợp lý để bảo quản tài sản trong trường hợp gửi không trả tiền công; 3. Yêu cầu bên gửi nhận lại tài sản bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên gửi một thời gian hợp lý trong trường hợp gửi giữ không xác ...

Quyền của bên giữ tài sản được quy định tại Điều 567 Bộ luật dân sự 1995, theo đó: Bên giữ tài sản có các quyền sau đây: 1- Yêu cầu bên gửi trả tiền công theo thoả thuận; 2- Yêu cầu bên gửi trả chi phí hợp lý để bảo quản tài sản trong trường hợp gửi không trả tiền công; 3- Có thể yêu cầu bên gửi nhận lại tài sản bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên gửi một thời gian hợp lý trong trường hợp gửi giữ ...

Hợp đồng gửi giữ tài sản