Quyền của người bị khiếu nại

Quyền của người bị khiếu nại lần đầu tiên được ghi nhận tại Pháp lệnh Khiếu nại, tố cáo của công dân năm 1991 và nội dung này tiếp tục được hoàn thiện qua các Luật khiếu nại sau này.

Nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị khiếu nại, Luật khiếu nại đã có quy định cụ thể về những quyền của người bị khiếu nại. Trên thực tế, để thực hiện hoạt động quản lý nhà nước, các cơ quan, tổ chức, cá nhân ban hành các quyết định hành chính hoặc thực hiện các hành vi hành chính nhằm thực hiện nhiệm vụ, công vụ của mình. Nếu quyết định hành chính, hành vi hành chính đó bị cho rằng là trái pháp luật thì người đã ban hành quyết định, hành vi đó có quyền được biết căn cứ khiếu nại.

Khi được biết các căn cứ khiếu nại thì họ cũng có quyền được chứng minh cho việc ra quyết định hành chính hoặc thực hiện hành vi hành chính đó là có cơ sở pháp luật, là hợp pháp. Quyền hạn này nhằm giúp người bị khiếu nại bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình, mặt khác tạo điều kiện cho họ thực hiện tốt nghĩa vụ.

Quyền của người bị khiếu nại thay đổi như thế nào:
Quyền và nghĩa vụ của người bị khiếu nại được quy định một cách rõ ràng và chi tiết tại Luật khiếu nại, cụ thể như sau: Điều 13. Quyền, nghĩa vụ của người bị khiếu nại 1. Người bị khiếu nại có các quyền sau đây: a) Đưa ra chứng cứ về tính hợp pháp của quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại; b) Được biết, đọc, sao chụp, sao chép các tài liệu, chứng cứ do người giải quyết khiếu nại thu thập để giải quyết khiếu nại, ...

Quyền của người bị khiếu nại được quy định tại Khoản 3 Điều 1 Luật Khiếu nại, tố cáo 2005 sửa đổi 58/2005/QH11, theo đó: Người bị khiếu nại có các quyền sau đây: a) Biết các căn cứ khiếu nại của người khiếu nại; đưa ra bằng chứng về tính hợp pháp của quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại; b) Nhận quyết định giải quyết khiếu nại của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai hoặc bản án, quyết định của Toà án đối ...

Quyền của người bị khiếu nại được quy định tại Luật Khiếu nại, tố cáo 1998 09/1998/QH10, theo đó: Người bị khiếu nại có các quyền sau đây: a) Đưa ra bằng chứng về tính hợp pháp của quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại; b) Được nhận quyết định giải quyết khiếu nại của người giải quyết khiếu nại tiếp theo đối với khiếu nại mà mình đã giải quyết nhưng người khiếu nại tiếp tục khiếu nại. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải ...

Quyền của người bị khiếu nại được quy định tại Pháp lệnh Khiếu nại, tố cáo công dân 1991 53-LCT/HĐNN8, theo đó: Người bị khiếu nại có quyền: - Đưa ra bằng chứng về tính hợp pháp của quyết định hoặc việc làm bị khiếu nại; - Được nhận quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; - Kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét lại quyết định của cơ quan đã giải quyết. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp ...