Quyền của người quản lý di sản

Quyền của người quản lý di sản là quy định liên quan đến chế định thừa kế được ghi nhận lần đầu tiên tại Bộ luật dân sự 1995, trước đây Pháp lệnh Thừa kế năm 1990 do Hội đồng Nhà nước ban hành có quy định về thừa kế nhưng không nhắc tới vấn đề nêu trên. Theo đó, sau khi người chết để lại di sản thì phần di sản này bắt buộc phải có người quản lý nhằm mục đích bảo quản di sản khỏi mất mát, hư hỏng… hoặc hạn chế việc những chủ thể khác có hành vi xâm phạm đến phần di sản gây ảnh hưởng đến quyền lợi của những người thừa kế. Và trong quá trình quản lý, thì người này sẽ có một số quyền hạn nhất định để quá trình quản lý được diễn ra thuận lợi và đúng quy định nhằm bảo vệ tối đa sự nguyên vẹn của di sản, hạn chế chủ thể khác có hành vi xâm phạm trái phép, đồng thời bảo đảm lợi ích của người quản lý vì đã có trách nhiệm và công sức quản lý phần di sản được giao.

Quyền của người quản lý di sản thay đổi như thế nào:
Theo quy định hiện hành tại Bộ luật dân sự 2015 thì quyền của người quản lý di sản thừa kế được quy định như sau: - Người quản lý di sản là người được chỉ định trong di chúc hoặc do những người thừa kế thỏa thuận cử ra hoặc trường hợp chưa xác định được người thừa kế và di sản chưa có người quản lý có quyền sau đây: + Đại diện cho những người thừa kế trong quan hệ với người thứ ba liên quan đến di sản ...

Quyền của người quản lý di sản được quy định tại Điều 640 Bộ luật dân sự 2005, theo đó: 1. Người quản lý di sản quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 638 của Bộ luật này có các quyền sau đây: a) Đại diện cho những người thừa kế trong quan hệ với người thứ ba liên quan đến di sản thừa kế; b) Được hưởng thù lao theo thoả thuận với những người thừa kế. 2. Người đang chiếm hữu, sử dụng, quản lý di sản quy định tại ...

Quyền của người quản lý di sản được quy định tại Điều 643 Bộ luật dân sự 1995, theo đó: 1- Người quản lý di sản được quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 641 của Bộ luật này có các quyền sau đây: a) Đại diện cho những người thừa kế trong quan hệ với người thứ ba liên quan đến di sản thừa kế; b) Được hưởng thù lao theo thoả thuận với những người thừa kế. 2- Người đang chiếm hữu, sử dụng, quản lý di sản được quy ...