Quyền đăng ký nhãn hiệu

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Nhãn hiệu có thể là từ ngũ, hình ảnh, biểu trưng hoặc sự kêt hợp các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc. Nhãn hiệu được coi là tài sản vô hình của các doanh nghiệp đối với sản phẩm, dịch vụ của mình và nó là đối tượng của sở hữu công nghiệp được pháp luật bảo hộ. Ở nước ta, ngoại trừ nhãn hiệu nổi tiếng thì các nhãn hiệu khác đều phải đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại cơ quan có thẩm quyền về quyền sở hữu công nghiệp thì mới được công nhận và bảo hộ bằng pháp luật.

Quyền đăng ký nhãn hiệu lần đầu tiên được ghi nhận cụ thể tại Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và được hoàn thiện qua các luật về sau. Theo đó, để một nhãn hiệu được bảo hộ thì ngoài điều kiện về nhãn hiệu mang đi bảo hộ thì người đăng ký nhãn hiệu cũng phải thuộc trường hợp cụ thể mà Luật quy định. Không phải ai cũng có quyền đăng ký nhãn hiệu cho một sản phẩm, dịch vụ nào đó trên thị trường.

Quyền đăng ký nhãn hiệu thay đổi như thế nào:
Căn cứ theo quy định tại Luật sở hữu trí tuệ 2009 sửa đổi 36/2009/QH12, quyền đăng ký nhãn hiệu được quy định như sau: 1. Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hoá do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp. 2. Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không ...

Căn cứ theo quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ 2005 50/2005/QH11, quyền đăng ký nhãn hiệu được quy định như sau: 1. Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hoá do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp. 2. Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng ...