Quyền được khai sinh và có quốc tịch của trẻ em

Quyền được khai sinh và có quốc tịch của trẻ em là quy định được ghi nhận lần đầu tiên tại Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 1991, trước đây Pháp lệnh bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 1979 không nhắc tới vấn đề nêu trên.

Theo đó, trẻ em là thuật ngữ được sử dụng phổ biến trong cuộc sống hằng ngày và hướng tới đối tượng đó là những người chưa được xem là trưởng thành. Chủ thể này về mặt thể chất và nhận thức, hành vi của mình chưa phát triển đầy đủ, toàn diện như những người thành niên khác. Chính vì vậy pháp luật đã đặt ra các quy định, nguyên tắc nhằm bảo vệ trẻ em trong các mối quan hệ, giao dịch dân sự thường ngày.

Và quyền được khai sinh và có quốc tịch được xem là một trong những quyền cơ bản nhất, không ai được phép xâm phạm. Nhà nước cùng với các cơ quan ban ngành có trách nhiệm trong việc bảo đảm thực hiện quyền nêu trên của trẻ em.

Quyền được khai sinh và có quốc tịch của trẻ em thay đổi như thế nào:
Quyền được khai sinh và có quốc tịch của trẻ em được quy định tại Điều 13 Luật trẻ em 2016 với nội dung như sau: Trẻ em có quyền được khai sinh, khai tử, có họ, tên, có quốc tịch; được xác định cha, mẹ, dân tộc, giới tính theo quy định của pháp luật. Trên đây là nội dung trả lời về quyền được khai sinh và có quốc tịch của trẻ em. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Luật trẻ em 2016. Trân ...

Quyền được khai sinh và có quốc tịch của trẻ em trước ngày 01/6/2017 được quy định tạiLuật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 2004 25/2004/QH11với nội dung như sau: - Trẻ em có quyền được khai sinh và có quốc tịch. - Trẻ em chưa xác định được cha, mẹ, nếu có yêu cầu thì được cơ quan có thẩm quyền giúp đỡ để xác định cha, mẹ theo quy định của pháp luật. Trên đây là nội dung trả lời về quyền được khai sinh và có quốc ...

Quyền được khai sinh và có quốc tịch của trẻ em trước ngày 01/01/2005 được quy định tại Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 1991 57-LCT/HĐNN8 với nội dung như sau: - Trẻ em có quyền được khai sinh và có quốc tịch. - Trẻ em không rõ cha, mẹ, khi có yêu cầu, được cơ quan có thẩm quyền giúp đỡ xác định cha, mẹ cho mình. Trên đây là nội dung trả lời về quyền được khai sinh và có quốc tịch của trẻ em trước ngày ...