Quyền khởi kiện vụ án

Quyền khởi kiện vụ án là quy định liên quan đến pháp luật tố tụng dân sự lần đầu tiên được ghi nhận tại Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự năm 1989 do Hội đồng nhà nước ban hành.

Trong cuộc sống hằng ngày, việc xảy ra các tranh chấp, mâu thuẫn quyền lợi giữa các chủ thể tham gia quan hệ, giao dịch dân sự là điều phổ biến, và chủ thể có quyền tự mình bảo vệ quyền lợi bằng cách thỏa thuận, yêu cầu bên vi phạm có trách nhiệm bồi thường. Tuy nhiên trong một số trường hợp thì họ được quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp bằng thủ tục tố tụng thông qua hình thức khởi kiện.

Do đó, quyền khởi kiện được xem như một quyền cơ bản của mỗi công dân, tổ chức được pháp luật ghi nhận và nó sẽ làm phát sinh quan hệ pháp luật tố tụng dân sự bằng các hoạt động xét xử.

Quyền khởi kiện vụ án thay đổi như thế nào:
Nội dung mà bạn hỏi liên quan tới quyền khởi kiện vụ án trong tố tụng dân sự được quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự 2015 (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2016). Theo đó, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án (sau đây gọi chung là người khởi kiện) tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. (Điều 186 Bộ luật tố ...

Quyền khởi kiện vụ án dân sự được quy định tại Bộ luật Tố tụng dân sự 2004 24/2004/QH11như sau: Cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án (sau đây gọi chung là người khởi kiện) tại Toà án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Trên đây là nội dung quy định về quyền khởi kiện vụ án dân sự. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, ...