Quyền tham dự kỳ họp Hội đồng nhân dân của đại biểu Quốc hội

Quyền tham dự kỳ họp Hội đồng nhân dân của đại biểu Quốc hội lần đầu tiên được ghi nhận tại Điều 44 Luật tổ chức Quốc hội 1960 và nội dung này tiếp tục được ghi nhận qua các Luật Tổ chức Quốc hội sau này.

Theo quy định của pháp luật thì Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Kì họp Hội đồng nhân dân là hoạt động quan trọng và thường xuyên nhất của Hội đồng nhân dân, là nơi thể hiện tập trung nhất quyền lực nhân dân và là nơi thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân.

Kì họp Hội đồng nhân dân làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số. Quyền tham dự kỳ họp Hội đồng nhân dân là một trong những quyền quan trọng của đại biểu Quốc hội, thông qua đó, đại biểu Quốc hội có quyền tham gia ý kiến vào các vấn đề quản lý nhà nước, vấn đề liên quan đến đời sống của Nhân dân và các vấn đề khác mà đại biểu quan tâm.

Quyền tham dự kỳ họp Hội đồng nhân dân của đại biểu Quốc hội thay đổi như thế nào:
Theo quy định tại Điều 36 Luật Tổ chức Quốc hội 2014 thì quyền tham dự kỳ họp Hội đồng nhân dân của đại biểu Quốc hội được quy định cụ thể như sau: - Đại biểu Quốc hội có quyền tham dự kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp nơi mình được bầu, có quyền tham gia ý kiến vào các vấn đề quản lý nhà nước, vấn đề liên quan đến đời sống của Nhân dân và các vấn đề khác mà đại biểu quan tâm. - Chủ tịch ...

Quyền tham dự kỳ họp Hội đồng nhân dân của đại biểu Quốc hội được quy định tại Điều 55 Luật Tổ chức Quốc hội 2001, theo đó: Đại biểu Quốc hội có quyền tham dự kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp nơi mình được bầu, có quyền phát biểu ý kiến nhưng không biểu quyết. Chủ tịch Hội đồng nhân dân các cấp thông báo cho đại biểu Quốc hội biết ngày họp Hội đồng nhân dân cấp mình, mời đại biểu tới dự và cung cấp tài liệu ...

Quyền tham dự kỳ họp Hội đồng nhân dân của đại biểu Quốc hội được quy định tại Điều 47 Luật Tổ chức Quốc hội 1992, theo đó: Đại biểu Quốc hội có quyền tham dự Hội nghị Hội đồng nhân dân các cấp nơi mình được bầu, có quyền phát biểu ý kiến nhưng không biểu quyết. Chủ tịch Hội đồng nhân dân các cấp thông báo cho đại biểu Quốc hội biết ngày họp Hội đồng nhân dân cấp mình, mời đại biểu tới dự và cung cấp tài liệu ...

Quyền tham dự kỳ họp Hội đồng nhân dân của đại biểu Quốc hội được quy định tại Điều 64 Luật Tổ chức Quốc hội và Hội đồng Nhà nước 1981, theo đó: Đại biểu Quốc hội có quyền tham dự hội nghị Hội đồng nhân dân các cấp nơi mình được bầu, có quyền phát biểu ý kiến nhưng không biểu quyết. Khi triệu tập hội nghị Hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân phải thông báo cho các đại biểu Quốc hội ở địa phương mình biết. Mong rằng ...

Quyền tham dự kỳ họp Hội đồng nhân dân của đại biểu Quốc hội được quy định tại Điều 44 Luật Tổ chức Quốc hội 1960, theo đó: Đại biểu Quốc hội có quyền tham dự hội nghị Hội đồng nhân dân các cấp nơi mình đã được bầu. Trên đây là tư vấn về quyền tham dự kỳ họp Hội đồng nhân dân của đại biểu Quốc hội theo Luật Tổ chức Quốc hội 1960. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc ...