Quyền truy đòi hối phiếu đòi nợ

Quyền truy đòi hối phiếu đòi nợ lần đầu tiên được ghi nhận tại Pháp lệnh Thương phiếu năm 1999 và nội dung này tiếp tục được sửa đổi, bổ sung qua Luật Các công cụ chuyển nhượng sau này nhằm đáp ứng yêu cầu hoàn thiện pháp luật, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội quốc gia.

Theo quy định của Luật Các công cụ chuyển nhượng thì quyền truy đòi hối phiếu đòi nợ là quyền của người thụ hưởng khi hối phiếu đòi nợ không được chấp nhận hoặc không được thanh toán. Khi đó, Luật cho phép người thụ hưởng có quyền yêu cầu thanh toán các khoản tiền liên quan đến hối phiếu đối với những người được liệt kê tại Điều luật. Để thực hiện quyền truy đòi, người thụ hưởng phải thông báo bằng văn bản cho người ký phát, người chuyển nhượng cho mình, người bảo lãnh cho những người này về việc từ chối đó.

Quyền truy đòi hối phiếu đòi nợ thay đổi như thế nào:
Quyền truy đòi do hối phiếu đòi nợ không được chấp nhận hoặc không được thanh toán được quy định tại Điều 48 Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005 như sau: 1. Người thụ hưởng có quyền truy đòi số tiền quy định tại Điều 52 của Luật này đối với những người sau đây: a) Người ký phát, người bảo lãnh, người chuyển nhượng trước mình trong trường hợp hối phiếu đòi nợ bị từ chối chấp nhận một phần hoặc toàn bộ theo quy định của Luật này; b) Người ...

Quyền truy đòi thương phiếu không được chấp nhận được quy định tại Điều 38 Pháp lệnh Thương phiếu năm 1999, theo đó: Người thụ hưởng có quyền truy đòi đối với những người sau đây: 1. Người ký phát, người bảo lãnh trong trường hợp hối phiếu bị từ chối chấp nhận một phần hoặc toàn bộ theo quy định tại khoản 1 Điều 13 của Pháp lệnh này; 2. Người ký phát hoặc người phát hành, người chuyển nhượng, người bảo lãnh, khi thương phiếu đến hạn thanh toán mà ...