Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở trong việc bảo trì, cải tạo nhà ở

Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở trong việc bảo trì, cải tạo nhà ở lần đầu tiên được ghi nhận tại Luật nhà ở 2005 và nội dung này tiếp tục được hoàn thiện qua các lần sửa đổi Luật nhà ở sau đó.

Nhà ở là công trình xây dựng với mục đích để ở và phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân. Nhằm hướng đến mục tiêu bảo đảm an toàn cho người, tài sản và bảo đảm vệ sinh, môi trường trong quá trình sinh sống, Luật nhà ở quy định bảo trì, cải tạo nhà ở đồng thời là quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu. Theo đó, việc bảo trì, cải tạo nhà ở phải thực hiện theo quy định của Luật nhà ở và pháp luật về xây dựng.

Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở trong việc bảo trì, cải tạo nhà ở thay đổi như thế nào:
Theo quy định tại Điều 88 Luật Nhà ở 2014 thì quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở trong việc bảo trì, cải tạo nhà ở được quy định cụ thể như sau: - Chủ sở hữu nhà ở có các quyền sau đây trong việc bảo trì, cải tạo nhà ở: + Được tự thực hiện việc bảo trì, cải tạo hoặc thuê tổ chức, cá nhân thực hiện bảo trì, cải tạo; trường hợp pháp luật quy định phải do đơn vị, cá nhân có năng lực ...

Quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở trong việc bảo trì, cải tạo nhà ở được quy định tại Điều 78 Luật nhà ở 2005, theo đó: 1. Chủ sở hữu nhà ở có các quyền sau đây trong việc bảo trì, cải tạo nhà ở: a) Được tự thực hiện việc bảo trì, cải tạo nhà ở hoặc thuê tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hành nghề xây dựng thực hiện. Trong trường hợp sửa chữa lớn hoặc cải tạo nhà ở theo quy định phải có ...

Quyền sở hữu nhà ở
Sở hữu nhà ở