Quyền yêu cầu thi hành bản án dân sự

Quyền yêu cầu thi hành án dân sự lần đầu tiên được ghi nhận tại Điều 14 Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 1989 và được sửa đổi, bổ sung qua các văn bản luật thi hành án dân sự về sau.

Quyền yêu cầu thi hành án là quyền của đương sự (không chỉ người được thi hành án mà cả người phải thi hành án) yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành bản án, quyết định được đưa ra thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. Việc hiểu rõ và hiểu đúng quy định của pháp luật cũng đặt ra đối với cơ quan thi hành án dân sự để tiếp nhận và xử lý đúng các yêu cầu thi hành án của đương sự, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự khi thực hiện quyền này.

Quyền yêu cầu thi hành bản án dân sự thay đổi như thế nào:
Quyền yêu cầu thi hành án dân sự được quy định tại Luật thi hành án dân sự 2008 26/2008/QH12 được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi 2014, theo đó: 1. Người được thi hành án có các quyền sau đây: a) Yêu cầu thi hành án, đình chỉ thi hành một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định, áp dụng biện pháp bảo đảm, áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án được quy định trong Luật này; b) Được thông ...

Quyền yêu cầu thi hành án dân sự được quy định tại Pháp lệnh Thi hành án dân sự 2004 13/2004/PL-UBTVQH11, theo đó: 1. Nếu các bên đương sự không tự nguyện thi hành thì người được thi hành án, người phải thi hành án căn cứ vào bản án, quyết định dân sự có quyền yêu cầu Cơ quan thi hành án có thẩm quyền ra quyết định thi hành án. 2. Người yêu cầu thi hành án phải có đơn yêu cầu thi hành án hoặc trực tiếp đến Cơ ...

Quyền yêu cầu thi hành án dân sự được quy định tại Pháp lệnh Thi hành án dân sự 1993 13-L/CTN, theo đó: Người được thi hành án căn cứ vào bản sao bản án, quyết định có quyền yêu cầu người phải thi hành án thi hành. Nếu người phải thi hành án không tự nguyện thi hành thì người được thi hành án có quyền gửi đơn đến cơ quan thi hành án có thẩm quyền để yêu cầu thi hành án. Đơn yêu cầu thi hành án phải được ...

Quyền yêu cầu thi hành án dân sự được quy định tại Pháp lệnh Thi hành án dân sự 1989 23-LCT/HĐNN8, theo đó: Người được thi hành án căn cứ vào bản trích lục bản án, quyết định có quyền yêu cầu người phải thi hành án thi hành. Nếu người phải thi hành án không tự nguyện thi hành thì người được thi hành án có quyền gửi đơn đến Chánh án Toà án đã xử sơ thẩm hoặc sở thẩm đồng thời là chung thẩm vụ án để yêu cầu ...